Ügyfélkártya üzletszabályzat

Ügyfélkártya üzletszabályzat


1. Fogalom-meghatározások
1.1. Elfogadó: a Szolgáltató által a virtuális kártyaelfogadásra feljogosított jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
1.2. Előfizető: olyan magánszemély vagy cég, aki Virtuális Ügyfélkártya igénylésére jogosult. A jogosultság feltétele a Szolgáltatóval kötött, érvényes és hatályos Előfizetői Szerződés, keret és/vagy szolgáltatási szerződés (továbbiakban együttesen: Szerződés). Az Előfizető felelőssége a PIN kód és a Virtuális Ügyfélkártya megfelelő, rendeltetésszerű kezelése és használata. Az Előfizető jelöli ki a nevében eljárni jogosult személy(eke)t. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni az eljárása során, hogy a Virtuális Ügyfélkártyával rendelkező, PIN kódot ismerő személy milyen módon került ezek birtokába.
1.3. Ügyfélkártya Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat): azon dokumentum, amely meghatározza az Ügyfélkártya használatára vonatkozó általános feltételeket, jogokat és kötelezettségeket.
1.4. PIN kód: az a hat számjegyű azonosító kód, amit az Előfizető az Ügyfélkártya aktiválásakor meghatároz. Az Előfizető a PIN kódot köteles megjegyezni és titkosan kezelni. A PIN kód megőrzésével, kezelésével és rendeltetésszerű, szerződésszerű használatával kapcsolatos felelősség az Előfizetőt terheli.
1.5. Szolgáltató: a Yettel Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.).
 1.6. Virtuális Ügyfélkártya: a Szolgáltató által  az Előfizető rendelkezésére bocsátott olyan virtuális kártya, amely segítségével az Előfizető igazolja ügyfélstátusát a Szolgáltató vagy az Elfogadó személyes és telefonos ügyfélszolgálati pontjain, valamint a Szolgáltató internetes ügyfélszolgálati kezelői felületén.
1.7. Ügyfélkártyához tartozó azonosítók: PIN kód és az Ügyfélkártya száma.
1.8. Ügyfélkártya letiltása: az Ügyfélkártya használatának letiltása az Üzletszabályzat 6.2. pontjában meghatározott előfizetői bejelentés alapján, illetve a 7.2. pontjában felsorolt esetekben. Letiltáskor az Ügyfélkártya véglegesen inaktívvá válik, és az Üzletszabályzat szerinti további használata nem lehetséges.
1.9. Ügyfélkártya használatának felfüggesztése: Az Ügyfélkártya használatának felfüggesztése az Üzletszabályzat
6.2. pontjában meghatározott előfizetői bejelentés alapján, illetve a 7.3. pontjában felsorolt esetekben. A felfüggesztés következtében a kártya inaktívvá válik, azonban a Szolgáltató lehetőséget nyújt az Ügyfélkártya visszaaktiválására, az Üzletszabályzat 6.6. és 7.3. pontjában leírtaknak megfelelően. Visszaaktiválás után az Ügyfélkártya ismét aktív státusba kerül, és az Előfizető az Üzletszabályzat szerint újra használhatja azt.

2. Az Ügyfélkártya kibocsátása
2.1. Virtuális Ügyfélkártya e-mailen keresztül vagy az ügyfél által személyesen,továbbá a Kiemelt Ügyfélmenedzseren keresztül igényelhető. A kiemelt@yettel.hu vagy az uzleti@yettel.hu    címre küldött üzenet segítségével a kártyaszám generálásra kerül. Az Ügyfél a menedzserének megadott 6 jegyű PIN kódot ad meg. 

3. Az Ügyfélkártya
3.1.  Az Ügyfélkártya a képviselt cég nevében az ügyfélszintű beazonosítás szintjén teljes körű ügyintézésre jogosít    a Szolgáltató személyes, telefonos és internetes ügyfélszolgálati pontjain. Az Ügyfélkártya a szerződés megszüntetésére, új szerződés megkötésére, valamint SIM kártyacserére vagy kártyapótlásra nem jogosít.

4. Az Ügyfélkártya használata
4.1. A Szolgáltató az Előfizető által korábban megadott PIN kód és az új kártyaszám segítségével automatikusan aktiválja a kártyát.   
4.2. Az Előfizető köteles a PIN kód használatát igénylő műveletek esetében a PIN kódját használni.  A PIN kód használata szükséges az Előfizetőnek a Szolgáltató értékesítési pontjain, Elfogadóknál történő azonosításakor, illetve a Telefonos
Ügyfélszolgálatra és internetes ügyfélszolgálatra (Yettel internetes ügyfélszolgálat) történő bejelentkezésekor.

5. Az Ügyfélkártya érvényessége
5.1. Az ügyfélkártya visszavonásig érvényes.

6. Az Ügyfélkártya letiltása, használatának felfüggesztése és visszaaktiválása az Előfizető részéről
6.1. Az Előfizető az Ügyfélkártyák letiltására, használatának felfüggesztésére kártyánként jogosult. A letiltás és a felfüggesztés az Előfizető által, a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos, írásos bejelentésével vagy a Yettel fiókban történik   . 
A telefonos bejelentéssel történő letiltás és felfüggesztés feltételei:
•    ügyfélszintű azonosítás,
•    Ügyfélkártyához tartozó azonosítók megadása.  
6.2. Az Előfizető a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatának az általa használt Virtuális Ügyfélkártya számának és/vagy a PIN kódnak illetéktelen személy általi megismerését, és köteles az Ügyfélkártyát letiltani, felfüggeszteni, vagy a PIN kódot megváltoztatni.
6.3. Telefonon tett bejelentés esetén, a bejelentő személyazonosságának ellenőrzése céljából a Szolgáltató jogosult további – az Előfizetőről általa nyilvántartott – adatokat
kérni. A bejelentés hiányosságaiból eredő jogkövetkezmények az Előfizetőt terhelik.
6.4. Az Előfizető a bejelentést hétköznapokon a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatán teheti meg, telefonon
6.5. A letiltás és a felfüggesztés a telefonos ügyfélszolgálati pontokon tett bejelentést követően, a Szolgáltató intézkedésével lép hatályba.
6.6. A felfüggesztett Ügyfélkártya visszaaktiválható, amely az Előfizető által a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos vagy írásos bejelentésével történik.   A visszaaktiválást követően az Ügyfélkártya azonnal használható. A telefonos bejelentéssel történő visszaaktiválás feltételei:
•    Ügyfélszintű azonosítás,
•    Ügyfélkártyához tartozó azonosítók megadása.   
6.7. Az Ügyfélkártya letiltására, felfüggesztésére és visszaaktiválására irányuló kérelem bejelentésének – az ennek alapjául szolgáló tények bekövetkezése ellenére történő – elmulasztása, vagy a letiltással, felfüggesztéssel és visszaaktiválással kapcsolatos – a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső – bármilyen visszaélés következtében az Előfizetőt ért károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7. Az Ügyfélkártya letiltása, használatának felfüggesztése a Szolgáltató részéről
7.1. A Szolgáltató az Előfizető rendelkezésére bocsátott valamennyi Ügyfélkártya letiltására, használatának felfüggesztésére jogosult.
7.2. A Szolgáltató jogosult letiltani az Ügyfélkártyát, amennyiben
•    valószínűsíthető, hogy az Előfizető az Ügyfélkártyával visszaélt,
•    valószínűsíthető, hogy az Ügyfélkártya használata szabálytalan volt,
•    valószínűsíthető, hogy az Előfizető bármely Szerződését megszegte,
•    az Előfizető kártól való megóvása érdekében szükséges,
•    Szolgáltató egyéb biztonsági okból szükségesnek ítéli az Előfizető érdekében.
7.3. A Szolgáltató az Ügyfélkártya használatát jogosult felfüggeszteni, ha az Előfizető az Ügyfélkártya használatakor egymás után háromszor nem a megfelelő PIN kódot adja meg. Az így felfüggesztett Ügyfélkártya visszaaktiválható, az Előfizető által a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentéssel. A visszaaktiválást követően az Ügyfélkártya újra aktív státusba kerül. A telefonos bejelentéssel történő visszaaktiválás feltételei:
•    ügyfélszintű azonosítás,
•    Ügyfélkártyához tartozó azonosítók megadása.


8. Adatvédelem, adatkezelés 
8.1. Az adatkezelés célja: az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött, az Ügyfélkártya igénybe vételére vonatkozó szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése és jogosultságok nyilvántartása.
8.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Előfizető és a Szolgáltató közös jogos érdeke alapján történik.
8.3. A kezelt személyes adatok köre: az Ügyfélkártya száma, PIN kódja, illetve az arra vonatkozó információ, hogy az Ügyfélkártya mely Előfizetőhöz van rendelve, és melyik, az Előfizető nevében eljárni jogosult személyhez van rendelve (Így az eljárni jogosult személy neve is kezelésre kerül). Az Ügyfélkártya használatával, a vele végzett azonosításokkal, az Ügyfélkártya inaktív vagy aktív státuszával, és ezek változásának időpontjával kapcsolatos adatok szintén kezelésre kerülnek.
8.4. Az adatkezelés időtartama: az Ügyfélkártyára vonatkozó szerződés megszűnését követő 1 év. 
8.5. Az Adatkezelésre egyebekben a https://www.yettel.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek linken elérhető, a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek 2. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak irányadóak. 
8.6. Az Előfizető köteles a Szolgáltatóval közölt bármely adatában bekövetkezett változást – az eltérően nem szabályozott esetekben – legkésőbb 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából eredő bármely jogkövetkezményért a felelősség az Előfizetőt terheli.


9. Az Ügyfélkártya Üzletszabályzat módosítása, az Ügyfélkártya visszavonása, lemondás
9.1. Az Ügyfélkártya Üzletszabályzat módosítása
9.1.1. A Szolgáltató jogosult az Ügyfélkártya Üzletszabályzatot
egyoldalúan módosítani, mely
módosítást a Szolgáltató a Yettel internetes ügyfélszolgálaton az Előfizető számára elérhetővé teszi.
9.1.2. Az Előfizető köteles a cégnév, illetve az adószám megváltozását a Szolgáltatónak írásban jelezni, illetve egyéb adatainak módosulását az üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatán, telefonon vagy bármely Elfogadónál szóban bejelenteni.
9.2. Az Ügyfélkártya visszavonása
9.2.1. Az Ügyfélkártya az alábbi esetekben vonható vissza a Szolgáltató által:
•     bármikor 30 napos határidővel,
•    az Előfizető halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnés időpontjával,
•    a Szerződés megszűnése esetén.
9.3. Az Ügyfélkártya lemondása  
9.3.1. Az Előfizető az Ügyfélkártyát bármikor lemondhatja.