Yettel Magyarország Adatvédelmi nyilatkozata

Jelen tájékoztató utolsó frissítésének dátuma: 2024. február 12.

For English version please visit this page

Az adatvédelem rendkívül fontos számunkra, és szeretnénk átláthatóságot biztosítani azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait és hogyan dolgozunk azokkal. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, és amennyiben kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!

A jelen tájékoztató információt nyújt a személyes adataihoz fűződő jogairól, és ismerteti azokat az alapelveket, amelyeket a Yettel Magyarország követ az Ön személyes adatainak kezelése során. Az alábbi dokumentumban foglaltak a személyes adatok kezelésére vonatkozó általános feltételeket tartalmazzák, így a Yettel Magyarország minden terméke vagy szolgáltatása, weboldala, vagy a partnereinkkel közösen nyújtott bármely termékünk vagy szolgáltatásunk használata során alkalmazandóak. Ezen felül az érintett terméktől vagy szolgáltatástól függően további különös feltételek és tájékoztatók is érvényesek lehetnek, ezeket alább részletesen felsoroljuk. Kérjük, olvassa el figyelmesen az Önre vonatkozó feltételeket és tájékoztatókat, mivel mind a jelen tájékoztatóban foglaltak, mind a különös feltételek kötelezettségeket is megfogalmaznak Önre nézve, amennyiben szolgáltatásainkat igénybe veszi. Amennyiben ellentmondás van jelen dokumentumban foglalt általános feltételek, tájékoztatók és a különös feltételek, tájékoztatók között, úgy a különös feltételek és tájékoztatók érvényesülnek.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a Yettel Magyarország valamely előfizetői szolgáltatását igénybe veszi, úgy arra vonatkozóan a társaság mindenkor hatályos általános szerződési feltételei az irányadóak, amelyet Ön az előfizetői szerződés megkötésével elfogad, és amely általános szerződési feltételek részletesen is tartalmazzák a Yettel Magyarország egyes szolgáltatásokra vonatkozó adatkezelési feltételeit. Az általános szerződési feltételek és a jelen tájékoztató közötti ellentmondás esetén az általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

1.    A Yettel Magyarország adatkezelési elvei


A Yettel Magyarország Zrt. a Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság, által a 13-10-040409 cégjegyzékszámon nyilvántartott, 2045 Törökbálint, Pannon út 1. székhelyű gazdasági társaság (továbbiakban: Yettel Magyarország vagy Yettel).

Célunk, hogy az adatkezelésünk során az előírásoknak megfelelően járjunk el, és minden ügyfelünk nyugodtan bízhassa adatait a Yettelre. Ennek érdekében a következő adatvédelmi alapelveket alkalmazzuk:

 1. Személyes adatait az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával kezeljük, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban, illetve az egyes szolgáltatásainkra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókban foglaltak szerint.
 2. Minden észszerűt megteszünk annak érdekében, hogy átláthatóvá tegyük az Ön személyes adatainak kezelését, esetleges kérdések kapcsán bármikor állunk rendelkezésre.
 3. Személyes adatait kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból, az ezen célok megvalósításához szükséges módon, mértékben és ideig kezeljük. Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük. Ugyancsak biztosítjuk a személyes adatok megfelelő tárolását, illetve azt, hogy az adatkezelési tevékenységek során az adattakarékossági alapelvet betartsuk.
 4. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk személyes adatai biztonságáról, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, illetéktelenek számára történő hozzáférésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 5. Termékeinket és szolgáltatásainkat az adatvédelmi szempontokat szem előtt tartva alakítjuk ki. Ez azt jelenti, hogy rendkívüli prioritást élvez nálunk az Ön adatainak védelme és megfelelő kezelése, és mindent megteszünk azért, hogy az általunk kifejlesztett termékekbe és szolgáltatásokba megfelelő adatvédelmi biztosítékokat építsünk, az egyedi szempontokat már a tervezési szakban megvizsgáljuk, hogy a legmegfelelőbb szolgáltatást nyújthassuk Önnek.

Vissza a tartalomjegyzékhez


2.    A személyes adatok kezelésének jogi háttere


Személyes adatai kezelése során a fenti adatvédelmi alapelveket és az alkalmazandó jogszabályokat betartva járunk el.

A legfontosabb alkalmazandó jogszabályok

(a)    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről („Eht.”);

(b)    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”);

(c)    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Ektv.”);

(d)    2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Reklámtv.”);

(e)    2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről;

(f)     1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről („Fgy. tv.”);

(g)    2000. évi C. törvény a számvitelről; 

(h)    22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól („Eszr.”);

(i)    4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról („4/2012. NMHH rendelet”);

(j)    A 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) szerinti személyes adatok megsértésére vonatkozó bejelentésre alkalmazandó intézkedésekről szóló 2013. június 24-i 611/2013/EU bizottsági rendelet („611/2013/EU rendelet”);

(k)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”.

(l)    az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv, PSD2 irányelv).

(m) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv, PSD2 irányelv).

Vissza a tartalomjegyzékhez
 


3.    Adatkezelés a mindennapokban


Az adatgyűjtés céljától függ, hogy milyen személyes adatokat és milyen módon gyűjtünk, ez pedig az Ön által igénybe vett termékekhez és szolgáltatásokhoz igazodik. Általánosságban akkor gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait, ha:

 • az adatok az Ön által igénybe vett termék, szolgáltatás biztosításához, az Önnel kötött szerződésünk megkötése, teljesítése miatt szükségesek,
 • az adatok az Ön esetleges panaszai, észrevételei kezelése érdekében nélkülözhetetlenek;
 • az adatok gyűjtését, kezelését jogszabály teszi számunkra kötelezővé;
 • az adatok kezelése szükséges jogi igények előterjesztéséhez, jogos érdek érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • az adatokra az Ön felhasználói élményének javítása érdekében van szükségünk;
 • az adatokra a termék, szolgáltatás minőségének biztosítása, javítása érdekében van szükség; vagy
 • Ön – meghatározott célból, például rendezvényen, nyereményjátékban való részvétel miatt - hozzájárult az adatai gyűjtéséhez és kezeléséhez.

Más forrásokból is gyűjthetünk adatokat Önről.

Hogy mely személyes adatait gyűjtjük, és milyen módon, az attól is függ, hogy Ön valamely szolgáltatásunkat megrendelte, illetve használja (pl. elektronikus hírközlési szolgáltatások előfizetője vagy használója), vagy például csak a weboldalunkon böngészik ajánlataink között.

Ha Ön valamely szolgáltatásunkat megrendelte, illetve használja

Ha Ön valamely szolgáltatásunkat megrendelte, illetve használja, akkor az adott szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást arról, hogy pontosan milyen személyes adatait, milyen célokra, milyen jogalapokon, milyen időtartamban kezeljük. Az elektronikus hírközlési szolgáltatásaink (pl. hanghívás, adatforgalom) vonatkozásban az Általános szerződési feltételeink 2. számú mellékletében („Az előfizetők és felhasználók személyes adatainak kezelése a Yettel Magyarország Zrt.-nél”) talál részletes tájékoztatást az adatvédelemmel kapcsolatban (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”). Más szolgáltatásaink (pl. Yettel alkalmazás, Yettel TV, Yettel Wallet) vonatkozásban a lenti 4. pontban találja meg a közvetlen hivatkozásokat az adott szolgáltatás általános szerződési feltételeire, amelyek tartalmazzák a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást is. Amennyiben valamelyik mobil alkalmazásunkat is használja, az Ön személyes adatainak kezelésére az alkalmazás letöltésekor rendelkezésre bocsátott adatkezelési tájékoztató vonatkozik a mobilalkalmazás használatával kapcsolatban. Az adatkezelési tájékoztatók utólag is elérhetők az alkalmazásokból.

A Yettel Megfelelőségi funkciót működtet a Yettel Etikai Kódexének, a belső szabályzatainak és a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a megfeleléssel kapcsolatos egyéb kérdéseknek a támogatása érdekében. Ez magában foglalja az etikai és megfelelőségi elvek napi tevékenységekbe történő átültetését, az etikai és megfelelőségi kérdések és helyzetek megválaszolását és kezelését, az alkalmazottak megfelelésének nyomon követését és a lehetséges jogsértések kivizsgálását. Bárki tehet bejelentést a Yettel Compliance felé a compliance@yettel.hu címre küldött e-mail formájában az esetleges jogsértések kifogásolására, illetve jelentésére vonatkozóan. Valamennyi jelentést bizalmasan kezeljük, és senkit nem érhet hátrány az ilyen esetek jóhiszemű bejelentésére tekintettel. A bejelentési folyamatról és a személyes adatok kezeléséről részletes tájékoztatást a „Tájékoztató compliance bejelentésekről” című dokumentumban talál.

​​​

Ha Ön nem előfizetőnk

Ha a weboldalainkon böngészik vagy a weboldalainkon található szolgáltatást vesz igénybe, a „Jogi közlemény és szolgáltatási feltételek” c. dokumentumban találhat a jelen tájékoztató mellett további információt az adatvédelemmel kapcsolatban. A weboldalainkon elérhető bizonyos szolgáltatásokra további feltételek és rendelkezések vonatkozhatnak; ezekről az adott szolgáltatást vagy terméket kínáló kapcsolódó weboldalakon talál további tájékoztatást.

A Yettel etikai és megfelelőségi segélyvonalat (compliance hotline) üzemeltet, ahol a jogszabályoknak, a Yettel Etikai kódexének és a Yettel belső szabályainak megsértésével kapcsolatban tehet bejelentést. Ha bejelentést tesz, a megadott személyes adatait kezelni fogjuk.

Amennyiben valamelyik mobil alkalmazásunkat használja, az Ön személyes adatainak kezelésére az alkalmazás letöltésekor rendelkezésre bocsátott adatkezelési tájékoztató vonatkozik a mobilalkalmazás használatával kapcsolatban. Az adatkezelési tájékoztatók utólag is elérhetők az alkalmazásokból, illetve a következő linken

 Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja

A Yettel Magyarország az Ön személyes adatait különböző adatkezelésenként különböző jogalapok alapján kezeli. Részletes tájékoztatást az egyes adatkezelések kapcsán előfizetőink az Adatkezelési Tájékoztatóban találnak. Web alapú termékek és applikációk esetében a vonatkozó tájékoztatókban találhatóak meg az adatkezelések tekintetében alkalmazott jogalapok.

Adatkezelésünk lehetséges jogalapjai általában véve a következőek:

 • hozzájárulás, amennyiben Ön hozzájárult személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • a Yettelre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;
 • az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés a Yettel vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Arról, hogy egy adott adatkezelési cél esetén az adatkezelésnek mi a jogalapja, mindig az adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban nyújtunk felvilágosítást.

Vissza a tartalomjegyzékhez


4.    A Yettel egyes adatkezelései


Weboldalainkon és egyéb digitális felületeinken keresztüli adatkezelésünk célja az, hogy az Ön számára a lehető legkimagaslóbb minőségű digitális élményt nyújthassuk. Az adatkezelés kapcsolódhat szolgáltatások és termékek igénybevételéhez vagy megvásárlásához, amelyekhez szükséges az Ön azonosítása. Az online felhasználói élmény javítását különböző digitális technológiákkal biztosítjuk, amelyek segítségével személyre szabott ajánlatokat vagy Önnek releváns termékeket és szolgáltatásokat ajánlunk weboldalunkon vagy mobil applikációnkon keresztül. Mindemellett, ha előfizetőként is igénybe veszi szolgáltatásunkat, úgy az Ön által igénybe vett szolgáltatás, termék használata során is történik adatkezelés az alábbiak szerint:

A Yettel egyes adatkezeléseire vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatók elérhetők a következő linken:

4.1.     A szolgáltatások biztosításához szükséges információk

Az Ön által igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatban használjuk az Ön által átadott személyes adatokat (pl. név, cím, egyéb azonosításra alkalmas adatok, kapcsolattartási adatok, pl.: e-mail cím), valamint olyan adatokat is, amelyeket mi gyűjtünk Önről (pl. termékhasználati adatok, hálózati adatok). Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) szerint egy elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizetői szolgáltatás nyújtásával összefüggésben kezeli az előfizető részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése körében keletkezett adatokat (Eht. XVII. Fejezet, Adatkezelési szabályok cím, 157. § (2) bekezdés), illetve a jogszabályok kötelező adatkezelési eseteket is előírhatnak a Yettel számára (159/A. §). Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelésekről az Adatkezelési Tájékoztatóban talál tájékoztatást.

Bővebb információ

4.1.1 Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk Önnek szolgáltatásainkat, mint például bármely tarifacsomagunkat, a Yettel Wallet vagy Yettel Tv szolgáltatásunkat, szükségünk van bizonyos személyes adatokra.

Ilyenek például:

(a)     az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe, levelezési címe, születési dátuma és más olyan adatok, amelyeket a szolgáltatásainkra való regisztráció, szerződéskötés során megad nekünk;

(b)   a fizetéssel kapcsolatos információk, például a bankkártya adatok vagy egyéb banki, illetve fizetési adatok, amelyeket szintén Ön ad meg a szerződéskötés során.

Ezeket az adatokat rendszerint a következő esetekben gyűjtjük:

(a)    amikor regisztrál valamely termékünkre vagy szolgáltatásunkra, 

(b)    megvásárolja vagy igénybe veszi valamely termékünket vagy szolgáltatásunkat;

(c)    amikor feliratkozik a termékeinkről vagy szolgáltatásainkról szóló hírleveleinkre vagy akcióinkra; vagy

(d)    amikor valamely termékünkkel, szolgáltatásunkkal vagy weboldalunkkal kapcsolatosan tájékoztatás kér, illetve kérdéssel vagy visszajelzéssel fordul hozzánk.

Ezeket az adatokat általában

 • az adott szolgáltatás vagy termék biztosítása;
 • az Ön szerződésével kapcsolatos adatok kezelése;
 • hitelképességi vizsgálatok lefolytatása;
 • fizetési feltételek teljesítése; valamint
 • az Önnel való kapcsolattartás, illetve
 • termékünkkel, szolgáltatásunkkal vagy weboldalunkkal kapcsolatos tájékoztatáskérésének, megkeresésének teljesítése, elintézése érdekében használjuk fel.


4.1.2 A szolgáltatásaink biztosításához egyéb adatok kezelése is szükséges az alábbiak szerint:

Mialatt Ön igénybe veszi termékeinket, szolgáltatásainkat vagy weboldalainkat használja, egyéb adatokat is gyűjthetünk Önről. Ezen adatok körébe tartozhatnak:

(a)     az Ön szerződésével kapcsolatos adatok (például hűségidő lejárata) és a velünk folytatott kommunikációjára vonatkozó adatok (pl. az Ön által az ügyfélszolgálat felé intézett kérések vagy az Ön által küldött visszajelzések, a fizetési határidők tartására vonatkozó adatok, a számlázási dátumok);

(b)   termékhasználati adatok, mint pl. hogy mikor használt legutóbb valamely alkalmazást, mennyi időt töltött egy adott alkalmazással, vagy hogy mennyit költött egy adott termékre, szolgáltatásra;

(c)     hálózati adatok, beleértve a mobilhívások és sms-ek adatait, mint pl. az Ön által indított vagy fogadott hívások és szöveges üzenetek időpontjai, vagy az Ön által a hálózatunkon keresztül indított vagy fogadott hívások időtartama;

(d)     helymeghatározási adatok (nem földrajzi címként, hanem cella adatként rögzítve), amikor:

(i)   igénybe veszi távközlési szolgáltatásainkat, mint pl. a hívást, sms-küldést vagy szélessávú szolgáltatást;

(ii)   segélyhívás lebonyolítására kerül sor (ilyenkor a segélyhívást fogadó félnek a hívó előfizető tartózkodási adatát kell rendelkezésre bocsátani);

(iii)     ügyfélpanasz kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges;

(iv)     igénybe veszi valamely helyalapú szolgáltatásunkat, amennyiben ilyen Yetteles szolgáltatást igénybe vesz; vagy amikor

(v)    bizonyos helyalapú promóciós tevékenységekre regisztrál.

(vi)    illetve amikor az ilyen adatok elemzés céljából történő kezeléséhez hozzájárulást adott.

(e)     Az Ön különböző internetes szolgáltatások igénybevétele során keletkezett műszaki és analitikai adatai, például amikor meglátogatja valamely weboldalunkat, és/vagy igénybe veszi valamely internetes szolgáltatásunkat (böngészés, internetes vásárlás, internetes szolgáltatás megrendelés vagy módosítás, chat, e-mailezés, letöltés, szoftverfrissítés, videónézés stb). Ezen adatok egy része sütik formájában kerül tárolásra, amelyek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatásaink minőségét javítsuk és kiváló ügyfélbarát megoldásokat kínálhassunk ügyfeleink számára. A süti tájékoztató itt érhető el. Az általunk gyűjtött műszaki adatok körébe tartozhatnak:

(i)     az Ön eszközére vonatkozó adatok, mint pl.: mobilkészülék sorozatszáma, típusa, verziószáma;

(ii)     hálózati azonosítók, azaz IP címek és port számok;

(iii)     operációs rendszer, böngésző típusok, illetve azok verziószáma;

(iv)   az interneten elérhető szolgáltatás típusa és annak kategóriája, mint pl.: browsing, social media\facebook, stb.;

(v)   a szolgáltatás Ön általi használatának ideje, helye és módja és a napló adatok

(vi)  a honlapunk látogatására és mobil applikációnk használatára vonatkozó analitikai adatok, beleértve, hogy melyik oldalról érkezett weboldalunkra, hogy mely oldalakat látogatta meg a webhelyünkön, milyen szolgáltatásainkat és termékeinket tekintette meg, illetve melyekre keresett rá, továbbá a látogatása időtartamát és a velünk folytatott interakcióit.

Az adatokat rendszerint arra használjuk fel, hogy:

 • eleget tegyünk a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos egyéb kötelezettségeinknek (például hibaelhárítási feladatoknak, vagy hálózatminőséggel kapcsolatos adatszolgáltatási megkeresésnek), vagy
 • a szolgáltatás, termék használatáért fizetendő díjat ki tudjuk számlázni, szükség esetén követeléseinket be tudjuk hajtani;
 • a rögzített kommunikációs adatokat minőségbiztosítási célokra felhasználjuk, valamint visszajelzések kezelését, ügyfélszolgálati tevékenység rendelkezésre állását biztosítjuk;
 • javítsuk az ügyfélélményt (pl. hálózatkezelés és hálózatoptimalizálás céljából);
 • fejlesszük a szolgáltatásainkat azáltal, hogy jobban megértjük az Ön viselkedését és preferenciáit (amennyiben Ön hozzájárult profilalkotáshoz);
 • elemezhessük a hálózataink és szolgáltatásaink igénybevételét, és ezáltal azonosíthassuk az általános tendenciákat, és új szolgáltatásokat dolgozhassunk ki ügyfeleink részére.

Az adatkezelés ellen a megadott elérhetőségeinken tiltakozhat, illetve, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, akkor a hozzájárulását bármikor visszavonhatja azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása a korábban adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az Ön magánéletének védelme érdekében, az adattakarékossági adatkezelési alapelv és a közlés bizalmassága hírközlési alapelv alapján nem kezeljük az sms-ek, hívások, egyéb kommunikáció (pl. email-ek) tartalmát. Ugyanígy nem kezelünk arra vonatkozó információkat, hogy a szolgáltatásink használata során Ön milyen tartalmakhoz fért hozzá, például, hogy milyen cikkeket olvasott el, milyen tartalmú emailt vagy más üzenetet írt, milyen képeket, videókat nézett meg, milyen zenéket hallgatott, milyen fájlokat töltött le vagy azt, hogy milyen kifejezésekre keresett rá. Szintén nem kezelünk GPS (vagy más globális helymeghatározási rendszerek) pontosságú aktuális és historikus helymeghatározási (geolokációs) adatokat lokációkat, hanem csak cellaazonosítókat kezelünk a fenti 4.1.2 d) pontban ismertetett célokra.

Bűnüldözési, nemzetbiztonsági, és más hasonló jogérvényesítési célokból ugyanakkor sor kerülhet az Ön által folytatott kommunikáció és adatforgalom hatóságok és más állami szervek által történő megfigyelésére és rögzítésére. A Yettelt jogszabályok kötelezik arra, hogy műszakilag biztosítsa ennek lehetőségét a hatóságok és más állami szervek részére, következésképpen a Yettelnek semmilyen mérlegelési lehetősége nincs ezen tevékenységekkel kapcsolatban. A megfigyelés és rögzítés műszaki megvalósítása miatt a Yettel semmilyen információval nem rendelkezik arról, hogy megfigyelésre és rögzítésre sor kerül-e vagy a múltban sor került-e. E tevekénységek jogszerűségéért az adott hatóság, illetve más állami szerv felelős.   

Amennyiben Ön Magyarország területén kívül használja szolgáltatásainkat (roaming), akkor az adott ország területén olyan jogszabályok, szokások, gyakorlatok lehetnek érvényben, amelyek különböznek a Magyarország területén érvényes jogszabályoktól, szokásoktól, gyakorlatoktól. A Yettelnek ezekre, és arra, hogy az adott országban a roaming szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató ezeknek hogyan felel meg, nincs ráhatása.

4.1.3 Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk Önnek harmadik felek olyan szolgáltatásait, amelyek esetében viszonteladóként járunk el, szintén szükségünk van bizonyos személyes adatokra.

A Yettel Magyarország harmadik felek termékeit vagy szolgáltatásait (a továbbiakban a jelen pont vonatkozásban az egyszerűség kedvéért ezekre együtt, mint „szolgáltatás” hivatkozunk) is értékesíti viszonteladóként. Ilyenek az ún. mobilvásárlás keretében igénybe vett SMS, illetve – amennyiben adott szolgáltatás esetében elérhető – a Yettel applikáció igénybevétele útján történő autópálya-matrica vásárlás, parkolás, szerencsejáték stb. szolgáltatások. Ezekben az esetekben a harmadik féllel történt tranzakció ellenértéke az előfizető Yettel Magyarországnál vezetett egyenlegéből kerül levonásra.

Amennyiben Ön ilyen, Yettel által viszonteladóként értékesített szolgáltatást vesz igénybe, akkor az Ön személyes adatait (pl. mobiltelefonszám) és az Ön által megadott egyéb információkat (pl. rendszám) vagy az igénybevétel körülményeihez kapcsolódó adatok (pl. vásárlás ideje) közül bizonyos adatokat a Yettel Magyarország és a szolgáltatás nyújtója önálló adatkezelőkként kezelik. A Yettelnek nincs ráhatása arra, hogy az adott szolgáltatás nyújtója hogyan és mennyi ideig kezeli az Ön személyes adatait. Kérjük, erről az adott szoltatás nyújtója adatkezelési tájékoztatója, illetve általános szerződési feltételei alapján szíveskedjen tájékozódni.

Részleteket itt talál

Az alábbiakban bemutatjuk a Yettel Magyarország által végzett ilyen jellegű adatkezelések ismérveit, megjelölve az adattovábbítás címzettjét és elérhetőségét:  

SMS útján történő autópálya-matrica vásárlás

 • Kezelt adatok kategóriái: mobiltelefonszám, gépjármű rendszáma, felségjelzése és kategóriája, a vásárolt matrica adatai (típus, érvényességi idő)
 • Az adatok forrása: az érintett (a szolgáltatást igénybe vevő személy)
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele és/vagy szerződés teljesítése, ideértve a szerződésből származó díjak számlázását és esetleges igény- és jogérvényesítést, továbbá a panaszkezelést is.
 • Az adattovábbítás címzettje: Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Zrt. www.nemzetimobilfizetes.hu

SMS útján történő mobilparkolás, valamint IP alapon (Yettel applikáció használatával) kezdeményezett mobilparkolójegy vásárlási tranzakció

 • Kezelt adatok kategóriái: mobiltelefonszám, gépjármű rendszáma, felségjelzése és kategóriája, parkolás időtartama, tranzakció típusa, fizetendő összeg, tranzakció időpontja, tranzakció eredménye (sikeres /sikertelen), parkolózóna.
 • Az adatok forrása: az érintett (a szolgáltatást igénybe vevő személy)
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele és/vagy szerződés teljesítése, ideértve a szerződésből származó díjak számlázását és esetleges igény- és jogérvényesítést, továbbá a panaszkezelést is.
 • Az adattovábbítás címzettje: Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Zrt. www.nemzetimobilfizetes.hu (közterületi parkolás esetén), EME Zrt. www.fizessenmobillal.hu (zárttéri parkolás esetén)

SMS útján történő szerencsejáték

 • Kezelt adatok kategóriái: mobiltelefonszám
 • Az adatok forrása: az érintett (a szolgáltatást igénybe vevő személy)
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele és/vagy szerződés teljesítése, ideértve a szerződésből származó díjak számlázását és esetleges igény- és jogérvényesítést, továbbá a panaszkezelést is.
 • Az adattovábbítás címzettje: Szerencsejáték Zrt. www.szerencsejatek.hu

SMS útján történő fizetés - randivonal.hu

 • Kezelt adatok kategóriái: mobiltelefonszám
 • Az adatok forrása: az érintett (a szolgáltatást igénybe vevő személy)
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele és/vagy szerződés teljesítése, ideértve a szerződésből származó díjak számlázását és esetleges igény- és jogérvényesítést, továbbá a panaszkezelést is.
 • Az adattovábbítás címzettje: Dating Central Europe Zrt. www.randivonal.hu

SMS útján történő fizetés ital- és ételautomatáknál

 • Kezelt adatok kategóriái: mobiltelefonszám
 • Az adatok forrása: az érintett (a szolgáltatást igénybe vevő személy)
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele és/vagy szerződés teljesítése, ideértve a szerződésből származó díjak számlázását és esetleges igény- és jogérvényesítést, továbbá a panaszkezelést is.
 • Az adattovábbítás címzettje: Alois Dallmayr Automaten-Service Kft. http://hu.dallmayr.com

SMS útján történő fizetés – csajokespasik.hu

 • Kezelt adatok kategóriái: mobiltelefonszám
 • Az adatok forrása: az érintett (a szolgáltatást igénybe vevő személy)
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele és/vagy szerződés teljesítése, ideértve a szerződésből származó díjak számlázását és esetleges igény- és jogérvényesítést, továbbá a panaszkezelést is.
 • Az adattovábbítás címzettje: The Cook Kft. www.csajokespasik.hu 

SMS útján történő fizetés – jobmonitor.hu

 • Kezelt adatok kategóriái: mobiltelefonszám
 • Az adatok forrása: az érintett (a szolgáltatást igénybe vevő személy)
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele és/vagy szerződés teljesítése, ideértve a szerződésből származó díjak számlázását és esetleges igény- és jogérvényesítést, továbbá a panaszkezelést is.
 • Az adattovábbítás címzettje: profession.hu Kft. www.jobmonitor.hu

4.2.     Az Önnek nyújtott szolgáltatásaink biztonsága

A rendelkezésünkre álló adatokat szolgáltatásaink és közösségeink (pl. szolgáltatásink előfizetői és felhasználói, munkatársaink, üzleti partnereink) biztonságának fenntartása érdekében is felhasználjuk:

 • kivizsgálhatjuk a szolgáltatási feltételeinket vagy az alkalmazandó jogszabályokat sértő, gyanústevékenységeket, és javítási lépéseket teszünk;
 • hatósági megkeresés esetén, amennyiben erre jogszabály kötelez bennünket, megosztjuk az adatait az illetékes hatóságokkal, az ilyen adatkérések jogszerűségért az adatokat igénylő hatóság vagy más állami szerv a felelős.
4.3.  Közvetlen üzletszerzés, profilalkotás, ajánlatadás, promóciók, nyereményjátékok és egyéb marketing célú adatkezelések

Az Ön által megadott, vagy általunk egyéb módon gyűjtött személyes adatokat értékesítéshez és marketinghez kapcsolódó célokból is kezelhetjük, amennyiben Ön a hozzájárulását adta. Ilyen adatkezelési cél lehet például, hogy megfelelő, személyre szabott ajánlatot adhassunk Önnek az Ön által megjelölt csatornákon, biztosítsuk a részvételét valamely nyereményjátékunkban, sorsolásunkon, felmérésünkben, vagy rendezvényünkön, vagy egyéb promóciós tevékenységeink (például akcióink) és értékesítési csatornáink keretein belül kezeljük az Ön által megadott adatokat. Amennyiben Ön ehhez hozzájárult, erre jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, vagy Yettel Magyarország a jogos érdek alapján indokolt ügyfélprofilt készíthetünk Önről, hogy ezáltal személyre szabott tartalmakat, érdeklődési körének megfelelő ajánlatokat küldhessünk Önnek az Ön által megjelölt csatornákon, valamint az Ön számára relevánsabb felhasználói élményt, termékeket és szolgáltatásokat kínálhassunk, valamint hogy ne ajánljunk Önnek olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek nem érdeklik Önt. Részletes tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztatóban, az egyéb vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban, illetve az esemény, szolgáltatás bemutatása alkalmával talál.

A fenti adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja elérhetőségeinken.

4.4.    Ügyfélszolgálattal történt beszélgetések hanganyagának rögzítése

A telefonos vagy videóhívás útján történő ügyintézés során elhangzott beszélgetéseket rögzítjük. A rögzítés céljai vagy jogalapja esetenként eltérhet, például erre a jogszabályokban előírt fogyasztóvédelmi okokból, minőségbiztosítás érdekében, vagy a panasz kivizsgálása céljából, illetve hang-, videófelvételek metaadatainak elemzése (pl. hangfelvétel hossza) miatt kerül sor. Pontos részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban találhatóak, illetve tájékoztatást adunk az ilyen típusú beszélgetések alkalmával is.

Az ügyfélszolgálattal folytatott telefon- és videóbeszélgetések felvételét jogos érdek alapján is kezeljük bizonyos esetekben annak érdekében, hogy az (i) ügyintézők tevékenységét ellenőrizzük, (ii) az ügyintézőket fejlesszük. Ez számítástechnikai eszköz (szoftver) igénybevételével végzett (hang)elemzés segítségével történik. Az elemzés keretében nem kerül sor a telefonbeszélgetésben résztvevők hangulatának, viselkedésének, vagy az Ön beszédében bizonyos szavak elhangzásának automatikus elemzésére. A rendszer felismeri a várakoztatást, csendet, egymásra beszélést a hangállományokban, továbbá vizsgálja, hogy az ügyintéző bizonyos kulcsszavakat elmond-e. Ön a hangfelvételek e célú adatkezelése ellen tiltakozhat, akár a telefonbeszélgetés elején, akár azt követően. Tiltakozás esetén a felvétel elemzésére nem kerül sor, illetve utólagos tiltakozás esetén a felvétel törlésre kerül a hangelemzésre szolgáló rendszerből.

4.5.  Más forrásokból megszerzett személyes adatok kezelése

Esetenként harmadik felektől is megszerezhetünk Önre vonatkozó személyes adatokat, például számhordozás esetén a számhordozhatósági szolgáltatás biztosítása céljából.

4.6.     Az Ön személyes adatainak továbbítása harmadik felek részére a Yettel szolgáltatásai nyújtása során

A szolgáltatások teljes körű megvalósításához bizonyos esetekben szükség van arra, hogy bizonyos személyes adatait harmadik fél részére – ideiglenes jelleggel – adatkezelés céljából átadjuk. Amennyiben a netshop szolgáltatás igénybevétele alkalmával például online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges bankkártya számát továbbítjuk a fizetési szolgáltató felé, de a bankkártya számát rendszereinkben nem őrizzük meg a továbbiakban. Ha a megvásárolt termék kiszállítását is kéri, a kiszállítást végző partnerünk számára átadjuk a szállítandó terméket, annak árát, a címzett nevét és a szállításra megadott postai címet. Az ilyen adattovábbítás szükséges a megrendelés teljesítéséhez.

Azon harmadik személyek, akik számára továbbítjuk az adatait, garanciákat nyújtanak számunkra, hogy az adatkezelésük az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett történik. A személyes adatokat az ilyen harmadik személyes önálló adatkezelőként kezelik.

Bővebb információ

Az Ön személyes adatait a következő harmadik felekkel oszthatjuk meg:

(a)     a Yettel Csoport tagjaként vagy leányvállalataként működő bármely társaság részére;

(b)     a nevünkben, vagy a megbízásunk alapján eljáró adatfeldolgozók részére, mint például a postázási tevékenység ellátása, készülék-hibajavítási feladatok elvégzése, rendszerek üzemeltetése stb.;

(c)     azon harmadik felek részére, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyeket Ön rendelt meg vagy vesz igénybe, mint például a parkolás fizetése;

(d)     bűnüldöző szervek, más állami szervek és hatóságok, amennyiben kötelesek vagyunk a bűnüldözési vagy egyéb célból együttműködésre; valamint

(e)     harmadik fél szolgáltatók, mint pl. követelésbeszedő cégek vagy hitelképesség ellenőrző cégek.

A vonatkozó jogszabályok ellenkező rendelkezése hiányában a Yettel Magyarország csak az adatátvevővel való szerződéskötést követően osztja meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel. Partnereink megtekintéséhez kattintson a lenti linkre.

 

Partnereink kategóriái

A Yettel Magyarország az értékesítési vagy ügyfélkezelési tevékenységének támogatására adatfeldolgozókat vesz igénybe (pl. telesales, telemarketing hívások lebonyolítása stb.), amely tevékenység elvégzéséhez hozzáférhetnek a Yettel Magyarország rendszereiben tárolt bizonyos személyes adatokhoz.

A Yettel Magyarország a visszaélések megelőzése érdekében az előfizetők, illetve a szerződéses kötelezettségeik teljesítését biztosító egyéb személyek személyazonosságának ellenőrzése céljából adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az ilyen adatfeldolgozók a jogszabályok által létrehozott központi nyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrzik az érintettek személyazonosságát.

A Yettel Magyarország a fizetőképesség felmérése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe az érintett ezirányú rendelkezése alapján. Az ezzel kapcsolatos adatkezelési szabályok a 4.9. pontban találhatóak.

A Yettel Magyarország az előfizetőkkel kötött szerződésekből eredő követelések behajtása érdekében adatfeldolgozókat vehet igénybe, a tartozással érintett előfizetők személyes adatait harmadik felek részére továbbíthatja, illetve más hírközlési szolgáltatókkal – a műszaki hátteret biztosító fél bevonásával – a díjfizetési és egyéb kötelezettségek kijátszására a jogszabályokban foglalt adattartalommal közös adatállományt működtet.

A Yettel Magyarország egyes létesítményeinek (pl. üzlethelyiségek) őrzéséhez harmadik felek szolgáltatásait veszik igénybe, akik az őrzési feladataik ellátásához szükséges mértékben, bizonyos esetekben megismerhetik az Ön személyes adatait is (pl. üzletekben lévő biztonsági kamerákon tárolt felvételek ellenőrzése).

A Yettel Magyarország a bevizsgálás vagy hibajavítás céljából leadott eszközöket harmadik fél alvállalkozók részére továbbítja, amely esetben ezek a szerződött partnerek hozzáférhetnek az eszközökön tárolt személyes adatokhoz, illetve megismerhetik a javításról felvett munkafelvételi jegyzőkönyvben szereplő személyes adatokat. A készülékbiztosítással kapcsolatos általános szerződései feltételek itt érhetőek el.

A Yettel Magyarország a saját működéséhez, hálózatának kiépítéséhez, modernizációjához, illetve egyes szolgáltatásainak nyújtásához szerződött partnereitől üzemeltetési, információtechnológiai (IT) és egyéb szolgáltatásokat vesz igénybe, amelyek adatfeldolgozóként eljárva hozzáférhetnek az Ön egyes személyes adataihoz. Ennek során előfordulhat az, hogy az Ön személyes adataihoz az EGT-n kívül elhelyezkedő szolgáltatók is hozzáférhetnek, amely esetben a megfelelő szintű védelmet a GDPR-nak és a vonatkozó iránymutatásoknak megfelelő jogi eszközökkel minden esetben biztosítjuk, lásd alább a nemzetközi adattovábbításokra vonatkozó tájékoztatást.

A Yettel Magyarország harmadik fél adatfeldolgozókat vesz igénybe logisztikai és adattárolási feladatok (pl. termékek és dokumentumok kezelése, tárolása) elvégzésére.

A Yettel Magyarország nevében bizonyos termékek és küldemények kiszállítását szerződéses partnerek végzik, amelyek a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. § (1) bekezdése alapján adatkezelőnek minősülnek.

A Yettel Magyarország harmadik fél adatfeldolgozókat vesz igénybe panaszkezelési és hibaelhárítási feladatok elvégzésére, amelynek során a konkrét panasz megválaszolásához vagy a hiba elhárításához szükséges adatokat dolgozhatják fel.

A Yettel Magyarország harmadik fél adatfeldolgozókat vesz igénybe számlanyomtatási és -küldési feladatok elvégzésére.

A Yettel Magyarország az elektronikus formában megjelenő reklámok optimalizálása érdekében bizonyos személyes adatokat továbbíthat internetes keresőmotorokat vagy közösségi hálózatokat üzemeltető szolgáltatók részére (amennyiben Ön ehhez hozzájárult, pl. marketing célú sütik engedélyezése révén). A süti tájékoztató itt érhető el.

A Yettel Magyarország harmadik felek termékeit vagy szolgáltatásait is értékesíti viszonteladóként. Ilyenek az ún. mobilvásárlás keretében igénybe vett sms útján történő autópálya-matrica vásárlás, parkolás, szerencsejáték stb. szolgáltatások. Amennyiben Ön ilyen szolgáltatást vesz igénybe, akkor a szerződés megkötése és/vagy teljesítése céljára kezelt adatokat a Yettel Magyarország átadja az adott terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére. További információkat a fenti 4.1.3 pont tartalmaz.

A Yettel Magyarország a díjfizetési, illetve egyéb szerződéses kötelezettségek kijátszásának megelőzése érdekében jogosult az előfizetőknek az Eht., azaz az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 158. §-ban meghatározott adatait más elektronikus hírközlési szolgáltatóknak átadni, illetve azokat a szolgáltatók által létrehozott közös adatállományba továbbítani.

4.7.     Követelésbeszedéssel kapcsolatos adatkezelés

A Yettel Magyarország követelései beszedésével külső szolgáltatókat bízhat meg, illetve követeléseit harmadik fél követeléskezelőkre ruházhatja át (faktorálás) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései – így többek között a 6:193-204. § – alapján. Ilyen esetben a követelések beszedése érdekében kezelt személyes adatok átadásra kerülnek ezen külső szolgáltatók vagy követeléskezelők részére.

Bővebb információ a követelésbeszedésben érintett társaságokról

A Yettel Magyarország szerződéses kapcsolatban áll követeléskezelő céggel és a Polgári Törvénykönyv követelés engedményezésére vonatkozó rendelkezései értelmében bizonyos követeléseit engedményezi az alábbi társaságok részére:

•  NTRUM Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044857, székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8.);

•  Faktor-Ring Pénzügyi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044036, székhely: 1072 Budapest, Dob u. 56‒58,)

4.8.     A hálózati problémák bejelentésével, kezelésével kapcsolatos adatkezelés  

A Yettel Magyarország a Magyar Telekom Zrt-vel (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; web: www.telekom.hu), megosztott LTE 800 MHz 4G mobil távközlési hálózat tárgyában fennálló megállapodása értelmében, jogszabályi kötelezettsége teljesítése (az Eht. 141. §-a), valamint a szerződés teljesítése érdekében, adatkezelőként eljárva adatokat oszt meg a Magyar Telekom Zrt.-vel. Ezen adatmegosztás célja az ezzel a hálózattal kapcsolatos problémákra vonatkozó panaszok kezelése, ideértve többek között a hibaelhárítást, a panaszkezelést és az előfizetők tájékoztatását a megtett intézkedésekről. Az ilyen céllal megosztott személyes adatok kategóriáit az Előfizetői Adatkezelési Tájékoztató sorolja fel.

A hálózat üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységben a CETIN Hungary Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; cégjegyzékszám: 13-10-042052; web: www.cetin.hu) adatfeldolgozóként együttműködik a Yettel Magyarországgal.

4.9.    Fizetőképesség felmérése céljából történő adatkezelés

A Yettel Magyarország fizetőképesség felmérést végez abból a célból, hogy az érintett képes-e a szerződéskötéskor vállalt kötelezettségeit határidőben teljesíteni. A Yettel Magyarország az érintett szerződéskötési adatait, nemét és vásárlási helyszínét vizsgálja, azokat egybevetve egy algoritmus alkalmazása által meghatározza az érintett által fizetendő előleg, a részére adható kedvezmény vagy az általa fizetendő ellenérték mértékét. Az arról szóló döntést, hogy ténylegesen mekkora előleget, kedvezményt, vagy szerződéses ellenértéket kell fizessen az érintett, vagy az, hogy a Yettel Magyarország az érintettel köt vagy nem köt szerződést, minden esetben az ügyintéző hozza meg, e tekintetben felülvizsgálhatja az algoritmus által ajánlott összesített eredményt.

A Yettel Magyarország a fizetőképesség felmérésére külső szolgáltatót is alkalmaz. Ezen szolgáltatás egy pénzügyi kockázatkezelési eszköz, amely fizetőképességi felmérést végez és előrejelzi az érintett valós idejű képességét az új, tervezett kötelezettségek visszafizetésére, úgy hogy az érintett az aktuális hónapot megelőző három hónap kimenő és bejövő pénzmozgás banki számlainformációs adatai alapján elemzi az érintett fizetőképességét, bevételeit, költségeit, csalási mintákat, potenciális fizetőképességi problémákat, költési kategóriákat, végül pedig kockázati besorolást (pontszámot) készít az érintettre.

Az adatkezelés jogalapja az előfizetői szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] azzal, hogy a fentebb említett, külső szolgáltató által megvalósítandó adatkezelés minden esetben az érintett erre irányuló, a bankszámlájához történő hozzáférés biztosítására irányuló hozzájárulásán alapul. A kezelt személyes adatok köre, amennyiben külső szolgáltató bevonására is sor kerül a fizetőképesség felmérése céljából: az érintett által adott hozzáférés megadásának időpillanatát megelőző 90 napi banki számlainformációs adatok, így a kimenő és bejövő pénzmozgásokra vonatkozó személyes adatok, csalási mintákra, potenciális fizetőképességi problémákra, költési kategóriákra vonatkozó személyes adatok, az érintett kockázati besorolása, valamint az ügyfél egyéb személyi azonosító adatai (név, emailcím, bankszámlaszám). Amennyiben nem kerül sor a banki számlainformációs adatok előzőek szerinti elemzésére, úgy a kezelt adatok köre az érintett szerződéskötési adataira, nemére és vásárlási helyszínére korlátozódik.

A Yettel Magyarország semmilyen esetben nem fér hozzá az érintett banki számlainformációs adataihoz. Amennyiben az érintett nyilatkozata alapján sor kerül a külsős szolgáltató általi adatfeldolgozásra, úgy a Yettel Magyarország csupán egy pontszámot (0-tól 100-ig) kap a fizetési képességi vizsgálat eredményeképpen, melyet figyelembe vehet az ügyintéző a szerződéskötési feltételek véglegesítésekor.

A Yettel Magyarország a fizetőképesség vizsgálata érdekében a következő számlainformációs szolgáltatást nyújtó céget veszi igénybe: STATOSFERA Kft. (székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi János utca 56., cégjegyzékszám: 05-09-028450; e-mail: support@statosfera.com, weboldal: www.statosfera.com

  

4.10.  Megszűnt előfizetéshez kapcsolódó adatkérés esetén történő adatkezelés

A Yettel Magyarország jogszabályokban (így például a számviteli törvényben) meghatározott okokból olyan egykori előfizetőkre vonatkozó személyes adatokat is nyilvántart, akinek az előfizetése a Yettel Magyarországnál bármely okból kifolyólag megszűnt. Az ilyen egykori előfizetők is tájékoztatást kérhetnek a Yettel Magyarországtól a még kezelt személyes adataikra vonatkozóan, amelyek teljesítésére a Yettel Magyarországnak csak az érintett megfelelő beazonosítását követően van lehetősége.

 • A beazonosításhoz az érintetteknek meg kell adnia a nevét, lakcímét, korábbi yetteles hívószámát és a számlán szereplő egyedi azonosító számát (pl. számlafizető azonosítója).

4.11.  Kamerák üzemeltetése, videófelvétel készítése

A Yettel Magyarország az ügyfélforgalom számára nyitva álló, nyilvános helyiségeit biztonsági kamerák által megfigyeli, és az ott történtekről felvételt készít. A megfigyelés és a felvételkészítés célja személy- és vagyonvédelmi okokból az üzlethelyiségben elkövetett bűncselekmények (pl. lopás) és egyéb visszaélések megelőzése, az esetleges elkövetők kilétének megállapításán keresztül a bűnüldöző hatóságok munkájának elősegítése. A megfigyelt területre való belépéssel az érintettek tudomásul veszik a kamerarendszer használatát, az ekként történő megfigyelés tényét.

Vissza a tartalomjegyzékhez

5.    Nemzetközi adattovábbítás


Erős nemzetközi jelenlétünket és működésünket kihasználva esetenként olyan partnereket, szolgáltatókat és technikai infrastruktúrát (pl. szervereket) veszünk igénybe, amelyek nem az Ön lakóhelye és a szolgáltatás igénybevétele szerinti országban találhatók (pl. Yettel adatfeldolgozója harmadik országban működik). Harmadik országnak minősülnek az Európai Gazdasági Térségen (az Európai Unió tagállamai, továbbá Izland, Liechtenstein, Norvégia) kívüli országok. Amennyiben a Yettel harmadik országba továbbítja az Ön személyes adatát, úgy az adattovábbításnak meg kell felelnie az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) V. Fejezetében foglalt szabályoknak:

a)    GDPR 45. cikk (1) bekezdése szerint személyes adatok harmadik országba történő továbbítására sor kerülhet, amennyiben az Európai Bizottság megállapította, hogy az adott harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, illetve egy, vagy több meghatározott ágazata megfelelő védelmi szintet biztosít (ún. megfelelőségi határozat).

b)    Megfelelőségi határozat hiányában személyes adatok akkor továbbíthatók, amennyiben az adatkezelő megfelelő garanciákat nyújt és az érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. A GDPR 46. cikk (2) bekezdése nevesíti azon eseteket, amelyeknél megfelelő garanciák mellett továbbíthatók személyes adatok harmadik országba a felügyeleti hatóság engedélyével és anélkül. Megfelelő garanciát jelentenek az ún. általános adatvédelmi kikötések (Standard Contractual Clauses, SCCs) szerint kötött szerződések. Emellett közvetlenül a Yetteltől is elkérheti ezeket az általános adatvédelmi kikötéseket.

c)    Megfelelőségi határozat és megfelelő garanciák hiányában a GDPR 49. cikke biztosít további lehetőségeket is az adattovábbításra (pl. az adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges).

A Yettel tisztában van vele, hogy az adatainak a lakóhelye szerinti országból más országba történő továbbítása adatvédelmi és biztonsági kockázatokkal járhat, ezért csak olyan átvevő félnek továbbítjuk a személyes adatait, amely megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz.

6.     Hogyan védjük az Ön személyes adatait?


A változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembevételével a Yettel minden esetben megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy megfelelően biztosítsa az Ön személyes adatai védelmének biztonságát.

 Amennyiben a Yettel a saját, vagy egy harmadik fél jogos érdeke alapján kezeli az Ön adatait, Önnek joga van tiltakozni az adatkezeléssel szemben

Bővebb információ

A következő intézkedések segítségével gondoskodunk személyes adatai biztonságáról:

a)  Amikor szolgáltatók vagy más adatfeldolgozók igénybevételén keresztül kezeljük az Ön személyes adatait, minden esetben gondoskodunk arról, hogy az adott szolgáltatók és feldolgozók megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmazzanak az adatok biztonságának megőrzésére. Ilyen kontrollmechanizmus többek között az adatokhoz és az azokat tároló infrastruktúrához való hozzáférés ellenőrzése, valamint a harmadik féllel kötött olyan megállapodás, amely kötelezettséget ír elő a vonatkozó jogszabályok betartásár Már termékeink és szolgáltatásaink kialakításakor is figyelmet fordítunk a megfelelő adatvédelmi biztosítékok beépítésére, kialakítására.

b)    Amikor telefonszámát, illetve felhasználónevét és jelszavát megadva bejelentkezik a Yettel online ügyintézési fiókjába, hogy igénybe vegye valamely szolgáltatásunkat, minden adatot titkosítunk kriptográfiai protokoll használatával, mint például a „szállítási réteg biztonság” (TLS) vagy a „biztonságos csatlakozási réteg” (SSL) titkosítás. Ilyen kriptográfiai protokollokat alkalmazunk minden olyan honlapon és weboldalon, ahol személyes adatokat gyűjtünk. Az ilyen weboldalakon keresztül csak TLS- vagy SSL-képes böngészővel (pl. Internet Explorer, Safari, Firefox vagy Chrome) tud vásárlást lebonyolítani. Így az Ön személyes adatai védelmet élveznek az interneten való továbbítás során.

c)      Ha rendelkezik a szolgáltatásainkhoz való hozzáférést biztosító felhasználónévvel és jelszóval, és egy ideje már inaktív, akkor adatai biztonságának megőrzése érdekében automatikusan kijelentkeztetjük fiókjából.

d)    Amikor telefonkészüléke kapcsolódik a Yettel hálózatához készüléke és a hálózat közötti kommunikáció titkosított csatornán történik, biztosítva ezzel a közlés tartalmának bizalmasságát. A közlés tartalmának bizalmasságát a Yettel saját rendszerein szervezési és technológiai intézkedésekkel biztosítj Amennyiben az igénybevett szolgáltatás teljesítése megköveteli társszolgáltatóval történő együttműködést (pl: hívásvégződtetés más hálózatba), akkor az harmadik féllel kötött olyan megállapodás alapján történik, amely biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását.

e)    Szükség esetén adatvédelmi hatásvizsgálatokkal mérjük fel, hogy egy adott tevékenység hogyan befolyásolná a személyes adatai biztonságát.

Vissza a tartalomjegyzékhez
 


7.    Meddig tároljuk az Ön személyes adatait

Személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, az ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük. Ha a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat töröljük vagy anonimizáljuk.

Az adott adatkezelési céloknál alkalmazott megőrzési időről a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóinkban talál bővebb tájékoztatást. Az adatmegőrzési határidők nagyon eltérőek lehetnek, például biztonsági célokból kezelt videofelvételek esetében a megőrzési idő 3 és 30 nap között a Yettel boltjaiban eltérő módon alakulhat, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat (pl. az előfizetői díjról kiállított számlákat) és ezek mellékleteit, 8 évig kell megőrizni és ezeken felül is számos különböző megőrzési idő képzelhető el az egyes adatkezelési célokhoz igazodó módon.

Vissza a tartalomjegyzékhez


8.    Az Ön jogai és érvényesítésük


Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen a személyes adataihoz fűződő jogaival.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR) 15-22. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Yettel által kezelt személyes adatai tekintetében

a)    a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b)    a személyes adatok helyesbítését kérje;

c)    a személyes adatok törlését kérje;

d)    a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e)    tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

f)    a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);

g)    amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎megjelölt elérhetőségekre küldheti el, melyek a következők: e-mailben az adatvedelem@yettel.hu, vagy postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre, valamint előterjeszthető a kérelem telefonon, a 1220-as telefonszámon, vagy személyesen a Yettel ügyfélszolgálati és értékesítési pontjain. A Yettel Ügyfélszolgálati Pontjainak (és Értékesítési Partnereinek) elérhetőségei naprakészen megismerhetők a http://www.yettel.hu/elerhetoseg/uzletkereso/ címen.

A személyes adatainak kezeléséről főszabály szerint díjmentesen kérhet tájékoztatást. Ebben az esetben kérjük, hogy szíveskedjen egyértelműen meghatározni, hogy mely konkrét adatkezelés cél képezi az adatkérés tárgyát. A GDPR alapján, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor a Yettel Magyarország figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, jogosult költségtérítést kérni (500 Ft/hangfelvétel vagy videófelvétel, 5 Ft/lap) vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A Yettel Magyarország fenntartja a jogot a költségtérítés összegének és esedékességének az adott ügy egyedi körülményei alapján történő meghatározására.

A Yettel indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Yettel nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Yettel válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Yettel minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Yettel tájékoztatást ad a címzettekről.

Ha úgy gondolja, hogy megsértettük a jogait, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert Ön – választása szerint – vagy a Budapest Környéki Törvényszéken (amely Yettel Magyarország székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson az alábbi linkre: https://birosag.hu/torvenyszekek.

Ha részletesebb tájékoztatást igényel az adatvédelmi jogairól, olvassa el a lentebb található tájékoztatást vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Bővebb információ

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Yetteltől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Yettel közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Yettel indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Yettel indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)    a személyes adatokra már nincs szükség;

b)    ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)    Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)    ha a személyes adatokat a Yettel jogellenesen kezelte;

e)    ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Yettel nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Yettel korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a)    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Yettel ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)    a Yettelnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Yettel előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Yettel jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Yettel a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Yettel közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

a)   az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

b)   az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Vissza a tartalomjegyzékhez


9.    A gyermekek adatainak kezelése


Általános szabályként elmondható, hogy a törvényes képviselőjük hozzájárulása nélkül 16 éven aluli gyermekek adatait nem kezeljük. Amennyiben észleljük, hogy 16 éven aluli gyermekről hozzájárulás nélkül gyűjtöttünk adatokat, lépéseket teszünk a törvényes képviselő értesítésére, kérjük a hozzájárulását, és amennyiben nem adja meg azt, töröljük az adatokat. A 16 éven aluli gyermekeknek szánt szolgáltatások esetében – az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos tájékoztatás biztosítása mellett – kérjük a törvényes képviselő hozzájárulását.

Vissza a tartalomjegyzékhez


10.    A jelen adatvédelmi nyilatkozat felülvizsgálata


A nyilatkozatot szükség szerint felülvizsgáljuk. Ha a nyilatkozat tartalma jelentős mértékben változna, tájékoztatjuk Önt az általunk megfelelőnek ítélt módon, például a weboldalunkon megjelentetett közlemény, vagy rövid szöveges üzenet formájában. Az értesítés módjának meghatározásakor olyan szempontokat veszünk figyelembe, mint a változtatás jelentősége, a változtatással érintett szolgáltatások és az adott módon elérhető ügyfelek köre.

Vissza a tartalomjegyzékhez


11.    Kérdések az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban


Személyes adatai kezeléséért a Yettel Magyarország felel. Ha kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy az adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi adatvédelmi felelőshöz a következő elérhetőségeken:

Adatvédelmi Tisztviselő

Yettel Magyarország Zrt.

Cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.

E-mail: adatvedelem@yettel.hu

Telefonszám: +36 20 930 4000

Megkeresésére a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül válaszolunk, és igyekszünk legjobb tudásunk szerint megválaszolni kérdéseit.

Vissza a tartalomjegyzékhez