Internetes bankkártyás fizetés feltételei

A Yettel Ügyfélportálon a Barion által elfogadott, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával lehetőség van online számlabefizetésre az alábbiak szerint:


A fizetéshez regisztrációra van szükség:

Az internetes bankkártyás fizetés lebonyolítását a Barion biztosítja a Yettel Ügyfélportál felhasználói számára.
A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználónak regisztrálnia szükséges a Yettel Ügyfélportál rendszerben.
 


A fizetés folyamata:

A regisztrációt, illetve a bejelentkezést követően, a szolgáltatás alkalmazása során a felhasználó a Yettel Ügyfélportálon kiválasztja a kívánt funkciót. 
A lenti, adatkezelés pontban rögzített adatok megadását, valamint a szerződési feltételek elfogadását követően a felhasználó a „Befizet” gombbal a Barion fizetési oldalára kerül átirányításra. A Barion internetes felületén szükséges megadni a tranzakció lebonyolításához a Barion által megkövetelt adatokat, ahol az elvégzett tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről tájékoztatást kap. A „Fizetem” valamint a „Mégsem” gombok megnyomásával a Felhasználó visszairányításra kerül az  Ügyfélportálra.
A fizetési tranzakció annak végrehajtását követően nem vonható vissza.

Sikertelen fizetési tranzakció esetén az Ügyfélportálon hibaüzenet jelenik meg, amelyet a Yettel a banki szolgáltatótól kapott hibakód alapján jelenít meg.
Sikeres számlafizetés esetén a bankkártya egyenleg azonnal megterhelésre kerül és a Yettel haladéktalanul elvégzi a kívánt műveletet. 


Adatkezelés

Internetes bankkártyás fizetés során, az előfizetői adatokon felül a Yettel a következő adatokat kéri el, kezeli, valamint továbbítja a Barion részére:
•    a felhasználó mobiltelefonszáma, email címe;
Az adatok kezelésének és továbbításának célja a fizetés biztonságának garantálása és szabályos lebonyolításának ellenőrzése, illetve panasz kivizsgálása, kezelése. A Yettel a tranzakcióval kapcsolatos adatokat a tranzakció dátumától számított 1 évig kezeli, ezt követően törli azokat. A fentieken túl a Yettel a következő ún. tranzakciós adatokat kezeli és továbbítja a Barion részére:
•    tranzakció dátuma;
•    tranzakció összege;
•    tranzakció deviza neme;
•    tranzakció típusa (számlabefizetés); 
•    tranzakcióban érintett számlaszám(ok); 


Felek felelőssége

A fizetési tranzakció szabályos lebonyolítását, a bankkártya adatok kezelését, az adatok titkosítását, a folyamat biztonságát a Barion végzi és biztosítja. A Yettel a fizetési tranzakcióhoz az adatkezelés pontban rögzített adatokat szolgáltatja, a tranzakció végeredményéről pedig a Bariontól tájékoztatást kap. Így a fizetési folyamattal összefüggő, a Barion, illetve a kártya kibocsátó bank hatáskörébe, érdekkörébe tartozó kérdésekért a Yettel nem vállal felelősséget.
A felhasználó felel az általa megadott adatok valódiságáért és köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen, jelen feltételek, valamint a Yettel üzleti vezetékes szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei szerint használni.
A Barion jogosult a szolgáltatást, valamint a felhasználó bankkártya számának elfogadói hálózatában történő használatát azonnali hatállyal felfüggeszteni a nemzetközi kártyatársaságok rendelkezései szerint, csalárd tranzakció gyanúja esetén. A Yettel a fizetési tranzakció során nem vizsgálja felül a Barion tranzakció sikerességéről, sikertelenségéről, felfüggesztésről szóló döntését.
A Yettel fenntartja magának a jogot, hogy a Barion által csalárdnak minősített tranzakciókból eredő követeléseit az előfizetőtől, valamint a nyilvántartása szerint kedvezményezett előfizetőtől követelje, azt vele szemben érvényesítse.
A Yettel az Ügyfélportálon megadott adatokat ellenőrzi és amennyiben a tranzakció megállapíthatóan nem hajtható végre azt leállítja.
A Yettel nem vállal felelősséget, ha megszakad az internetes kapcsolat és emiatt a tranzakció nem befejezett, illetve sikertelen. 

A számlainformációk oldalon megjelenő adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy az előfizető/felhasználó által csekken befizetett számla egyéb fizetési csatornákon befizetett számla technikai okokból csak 3-5 nappal később kerül rögzítésre az Ügyfélportálon, internetes bankkártyás fizetés esetén indokolt erre figyelemmel eljárni.
Áfás számla igény esetén a számlát a megadott számlázási/levelezési névre és címre a Yettel automatikusan postázza.


Reklamációk, panaszkezelés

A fizetési tranzakcióval, a bankkártya adatok kezelésével, titkosításával, valamint a bankkártyával összefüggő panaszokkal a kártyabirtokos/felhasználó elsősorban a kártya kibocsátó bankjához, illetve a Barionhoz fordulhat. 

Yettel ügyfélszolgálat
A távközlési szolgáltatással, a Yettel Ügyfélportállal, a Yettel üzleti vezetékes szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben rögzítettekkel (ideértve a Yettel adatkezelését is) a felhasználó a Yettel ügyfélszolgálatához fordulhat: 1220.

Postai úton: Yettel Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1.

A Yettel adatvédelmi tisztviselőjének telefonszáma: +36 20 930 4000; e-mail címe: adatvedelem@yettel.hu.

Amennyiben az előfizető, illetve felhasználó Yettel adatkezelésével kapcsolatos kérelme a Yettel által elutasításra kerül, úgy az elutasítással szemben az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy bírósághoz fordulni a Budapest Környéki Törvényszékhez, vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. A területileg illetékes törvényszékek listája elérhető a következő honlapon: Bíróság /kereső

További információ:
https://www.barion.com/hu
Barion ügyfélszolgálat