Yettel alkalmazás - Felhasználói feltételek

A Yettel Alkalmazás letöltésével és az „Elfogadom” gomb megnyomásával a felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.
 

Yettel Alkalmazás

A Yettel alkalmazás (továbbiakban: „Alkalmazás”) tulajdonosa és üzemeltetője, valamint az Alkalmazással kapcsolatos mindennemű jog jogosultja a Yettel Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., cégjegyzékszám: : 13-10-040409, továbbiakban: Yettel vagy Szolgáltató).

Az Alkalmazás a Yettel tulajdonában lévő és általa nyújtott ingyenesen használható, mobiltelefonra letölthető szoftver, amelynek letöltésével és használatával a felhasználók a Yettelnél mint elektronikus hírközlési szolgáltatónál fennálló, az adott hívószámra vonatkozó előfizetői jogviszonyhoz kapcsolódóan egyenleginformációhoz juthatnak, tarifacsomagjukról tájékozódhatnak, és egyéb, szolgáltatásmanipulációval kapcsolatos tevékenységet végezhetnek; illetőleg egyéb, hírközlési szolgáltatásra irányuló előfizetői vagy felhasználói minőségtől független információkat, szolgáltatásokat is elérhetnek. Az Alkalmazásnak az előfizetői jogviszonnyal összefüggő felhasználására, így különösen az Alkalmazáson keresztül megrendelt szolgáltatásokra, szolgáltatások minőségi, mennyiségi módosításaira, számlabefizetésre, valamint az Alkalmazásban elérhető ügyfélszolgálati ügyintézési lehetőségekre a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandóak kivéve, ha jelen felhasználási feltételek másképp rendelkeznek. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek eltérően nem rendelkeznek vagy külön rendelkezést nem tartalmaznak, úgy az Alkalmazás felhasználására és a felhasználó jogaira, kötelezettségeire a Szolgáltató  mindenkori Általános Szerződési Feltételei irányadóak.

Az Alkalmazás használatával a felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul az Alkalmazás használatával kapcsolatos adatok gépi úton történő automatizált feldolgozásához, elemzéséhez és a profilalkotáshoz.
 

Szellemi tulajdonjogok 

Az Alkalmazás felépítése, menüstruktúrája, elérhető funkciói, hozzáférhetősége, valamint arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Yettel, ezért kizárólag a Yettel jogosult minden egyes szerzői jogi felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A Yettel előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Yettel egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang- és videóanyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását. A Yettel hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a mobiltelefonjára az Alkalmazást ingyenesen letöltse és így egyszer felhasználási jogot szerezzen az Alkalmazásra, amely azonban nem foglalja magában a többszörözés, terjesztés, átdolgozás jogát és nem kizárólagos. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Yettel előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot. A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

Felhasználási Feltételek módosítása 

A Yettel fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó az Alkalmazásnak a módosítás hatálybalépését követő első használata alkalmával a módosított Felhasználási Feltételeket  az "elfogadom" gomb megérintésével fogadja el. A módosított Felhasználási Feltételek elfogadásának hiányában az Alkalmazásba történő belépés nem lehetséges. A Yettel az Alkalmazás felépítését, menüstruktúráját, elérhető funkcióit, hozzáférhetőségét, valamint egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
 

Az Alkalmazás használata

A felhasználó ingyenesen töltheti le az Alkalmzást a Google Play vagy Apple App Store oldalról. Az Alkalmazás használata kizárólag a Szolgáltatónál aktív hívószámmal lehetséges. Az Alkalmazásba való belépéskor a jelen felhasználási feltételek elfogadását követően a felhasználónak meg kell adnia hívószámát. A hívószámra a Szolgáltató egyszer használható kódot küld, amellyel be tud lépni a felhasználó az Alkalmazásba. Amennyiben a felhasználó kilép (kijelentkezés funkció), újabb kód szükséges a belépéshez. A kód elküldése díjmentes. A felhasználó vállalja, hogy a Yettelt haladéktalanul értesíti a felhasználói eseti azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról.

Figyelem! Az Alkalmazás használata adatforgalmat generál, amennyiben azonban a felhasználó az Alkalmazásban nem vesz igénybe olyan funkciót vagy szolgáltatást, amely az Alkalmazásba beágyazott, harmadik szolgáltató fél hozzáférési pontján keresztüli kerül teljesítésre (pl. Google Maps), úgy az Alkalmazás által történő adatforgalmazás díjmentes. Megj: az OTP fizetési oldal használata díjmentes.  
 

Szolgáltatói felelősség kizárása 

A Yettel kizár bármely felelősséget az Alkalmazás megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A felhasználók az Alkalmazást kizárólag saját felelősségükre használják, illetőleg kizárólagosan a felhasználót terheli annak felelőssége, ha az Alkalmazás használatát vagy annak használatához szükséges információkat, adatokat harmadik személynek átengedi, illetőleg a felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely az Alkalmazásba való bejelentkezési adatainak felhasználásával valósult meg. A Yettel a felhasználó által az Alkalmazásnak az adott hívószámra vonatkozó előfizetői jogviszonyra kiható funkcióinak, szolgáltatásainak használata vonatkozásában vélelmezi azt, hogy a felhasználó azt az előfizető tudtával és beleegyezésével végzi, amennyiben a felhasználó és az adott hívószám előfizetőjének személye eltér. Ebben az esetben a felhasználó ezen Alkalmazáson keresztül megvalósított magatartásáért az előfizetői jogviszony tekintetében az előfizető felel. 

A Yettel nem felel olyan kárért, amely a helytelen vagy hibás használat következménye; illetve az Alkalmazás használatából esetlegesen eredő vagyoni, nem vagyoni károkért, következménykárokért és elmaradt haszonért.

A Yettel az Alkalmazásban harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkeket helyez el, valamint lehetővé teszi az Alkalmazásba ágyazottan harmadik szolgáltató fél hozzáférési pontján keresztüli szolgáltatások elérését - például fizetéssel kapcsolatos oldalakat és egyéb, nem Yettel által nyújtott, közvetített szolgáltatások oldalait -, azonban ezekért a harmadik személyek internetes oldalain elhelyezett tartalmakért és az azokon található funkciókért, ilyen módon nyújtott szolgáltatásokért, illetve az ezek használatához megadandó személyes adatokért és azok kezeléséért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak használatából eredő kárért. A nevezett oldalakra és azok használatára harmadik személy szolgáltatók felhasználási feltételei vonatkoznak.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Yettel nem felelős a Felhasználó mobiltelefonján bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó mobiltelefonjához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.
 

Az Alkalmazás rendeltetésszerű használata 

A felhasználó nem jogosult az Alkalmazást a fenti említett funkciókon kívül másra használni. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat: 

 • Az Alkalmazás bármely részének módosítása vagy visszafejtése; 
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Alkalmazás vagy annak bármely része módosítható; 
 • Az Alkalmazás bármely részének újraformázása vagy szerkesztése; 
 • Felhasználói jelszó automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése; 
 • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult; 
 • Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.
   

Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a Yettelnek az Alkalmazás nem rendeltetésszerű használatából eredő, vagy jelen Felhasználási Feltételek megsértéséből eredő, bármely természetű kárból (tényleges és következményi).
 

Szolgáltatás nyújtása céljából történő adatkezelés

A felhasználó hozzájárul az Alkalmazás használatához szükséges, az Alkalmazásba első alkalommal történő belépésekor megadott hívószáma kapcsán ahhoz, hogy a Szolgáltató  azt meglévő előfizetői szerződéshez kösse annak céljából, hogy az Alkalmazásban elérhető funkciókat és szolgáltatásokat biztosítsa a felhasználó igényei szerint.    

Az adatkezelés célja: az Alkalmazásban elérhető funkciók és szolgáltatások nyújtása; tájékoztatás Yetteles szolgáltatással kapcsolatos információkról, például egyenleginformációkról, tarifacsomagokról, különböző szolgáltatások igénybevételének támogatása,  egyéb, szolgáltatásmanipulációval kapcsolatos tevékenységek elvégzésének elősegítése. 

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás. A hozzájárulás visszavonása az Alkalmazás használatának megszűnését is jelenti, mert az Alkalmazás használatának előfeltétele az, hogy a Yetteles a fenti célokból a felhasználó adatait az előfizetés(ek) adataival együtt kezelje.

A kezelt személyes adatok köre: hívószám; felhasználó által megadott felhasználónév; felhasználó által megjelölt egyenlegfeltöltéshez kapcsolódó kedvenc hívószámok és nevek (illetve a lehetséges egyéb kapcsolattartási adatok); és a Szolgáltató ügyfélnyilvántartó rendszereiből származó, az adott hívószámhoz tartozó előfizetői szerződés alapján kezelt, az Alkalmazás funkcióinak és szolgáltatásainak Szolgáltató általi nyújtásához szükséges adatok.

Az adatkezelés időtartama: Alkalmazás igénybevételét lehetővé tevő hívószámhoz tartozó előfizetői jogviszony megszűnéséig vagy a hívószám másik számlázási azonosítóhoz való Szolgáltató általi hozzárendeléséig (pl. átírás), illetve a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (azaz az Alkalmazás törléséig terjedő időszak), ha az hamarabb megtörténik.

Adattovábbításra harmadik fél felé nem kerül sor.
 

A szolgáltatás használata során keletkezett ún. felhasználási adatok kezelése 

Az adatkezelés célja: profilalkotásra, elemzésre sor kerül az igénybe vett szolgáltatások, azaz az Alkalmazás használata során keletkezett adatok felhasználásával a szolgáltatás továbbfejlesztése, illetve az ügyfélélmény növelése, továbbá közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljából. 
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás. A hozzájárulás visszavonása az Alkalmazás használatának megszűnését is jelenti, mert az Alkalmazás használatának előfeltétele az, hogy a Yettel elemezhesse a felhasználói használati adatokat a fenti célokból.
A kezelt személyes adatok köre: hívószám, applikációba történő belépési, használati adatok, számla befizetési adatok, egyenlegfeltöltési információk, adatjegy-vásárlás. 
Az adatkezelés időtartama: az igénybevett szolgáltatás jellegétől függő időtartam a hívószámhoz tartozó előfizetői jogviszony függvényében (részletek: a Szolgáltató ÁSZF-jének 2. számú mellékletében), illetve a hozzájárulás visszavonásáig terjedő időszak. 
Adattovábbításra harmadik fél felé nem kerül sor. 

Az Alkalmazást kiszolgáló szoftvere a következő adatokat tárolja: felhasználó által megadott felhasználónév; felhasználó által megjelölt, egyenlegfeltöltéshez kapcsolódó kedvenc hívószámok és nevek (illetve a lehetséges egyéb kapcsolattartási adatok); a további adatok fentiekben rögzített célú és időtartamú kezelésére, tárolására kizárólag a Szolgáltató erre szolgáló egyéb ügyfélnyilvántartó rendszereiben kerül sor.

Az Alkalmazásban megrendelt, illetve igénybe vett szolgáltatások adatvédelmi kérdéseiben a Szolgáltató ÁSZF-e 2. számú mellékletében foglaltak irányadóak. A felhasználó Szolgáltató felé már esetlegesen megtett adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai jelen Alkalmazás vonatkozásában továbbra is érvényesek.

A felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, illetve az alábbi jogait gyakorolja:

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet a ‎megjelölt elérhetőségekre lehet megküldeni, melyek a következők: e-mailben az adatvedelem@yettel.hu, vagy postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre, valamint előterjeszthető a kérelem telefonon (a Szolgáltató mindenkori ügyfélszolgálati telefonszámain), vagy személyesen a Yettel ügyfélszolgálati és értékesítési pontjain.