Yettel Wallet felhasználási feltételek

A Yettel Wallet alkalmazás (applikáció) letöltésével és az oldal alján található "Elfogadom" gomb megnyomásával a Yettel Wallet Felhasználó kifejezetten elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket, amely a Szolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony szerződéses feltételeit szabályozzák.

A Yettel Wallet alkalmazás (applikáció) letöltésével és az oldal alján található "Elfogadom" gomb megnyomásával a Yettel Wallet Felhasználó kifejezetten elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket, amely a Szolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony szerződéses feltételeit szabályozzák.

Tájékoztatjuk, hogy a Yettel Wallet Pénzküldés szolgáltatás használata során a Fenige Sp. z.o.o. (cím: 14 Cząstkowska, 01-678 Warsaw, Lengyelország) szolgáltatását veszi igénybe és arra a Fenige Sp. z.o.o. vonatkozó szerződéses feltételei alkalmazandóak, melyeket itt tekinthet meg: http://fenige.com/docs/terms_and_conditions_of_card-to-card_service_v4.1.pdf.

Tájékoztatjuk, hogy a Yettel Wallet karkötő használata során a DiPocket Limited (cím: 25 The North Colonnade, London E14 5HS, Egyesült Királyság) szolgáltatását veszi igénybe és arra a DiPocket Limited vonatkozó szerződéses feltételei alkalmazandóak, melyeket itt tekinthet meg: https://yettelwallet.dipocket.org/legal/terms.

Hozzájárulás profilalkotáshoz 

A Szolgáltató az Adatokat abból a célból is kezeli, hogy a Felhasználó használati szokásait, illetve az applikáció működésének hatékonyságát is elemezze (profilalkotás), amire a Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor. Ez a hozzájárulás – a Szolgáltatás sajátosságaiból adódóan – önállóan nem gyakorolható, azaz a Szolgáltatás igénybevétele esetén profilalkotásra sor kerül, nincsen arra lehetőség, hogy a Felhasználó igénybe vegye a Szolgáltatást, de erre ne kerüljön sor. A profilozás célja kényelmi funkciók biztosítása a Felhasználó számára, az applikáció működésének, kihasználtságának elemzése, szükségszerű fejlesztése, ügyfélélmény javítását célzó aktivitások fejlesztése.

Ha a fentiekkel nem ért egyet, kérjük, ne vegye igénybe a Szolgáltatást. További információkat az II. sz. melléklet tartalmaz.

Ha a fentiekkel nem ért egyet, kérjük, ne vegye igénybe a Szolgáltatást. További információkat az II. sz. melléklet tartalmaz. 


Az alábbiakban a MobilVásárlás szolgáltatásra (parkolás, autópálya-matrica, lottó), a Közlekedési Mobiljegy szolgáltatásra, az újdonságok ajánlására, továbbá a bankkártyával történő Yetteles univerzális egyenlegfeltöltésre, és Yettelos számlabefizetésre vonatkozó felhasználási feltételeket olvashatja, amelynek elfogadása a Polgári Törvénykönyv 6:77-81. § alapján általános szerződési feltételek alkalmazásával történő szerződéskötésnek minősül. A jelen Yettel Wallet ÁSzF szerinti termékekhez és szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó egyes adatvédelmi kérdéseket a jelen Yettel Wallet ÁSzF 1. számú mellékletében, illetve a Yettel Magyarország Adatvédelmi Nyilatkozatában szabályozza a Szolgáltató (Yettel Magyarország Adatvédelmi Nyilatkozata itt érhető el: https://www.Yettel.hu/jogi-kozlemeny/adatvedelem)

A Yettel Wallet Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Yettel Wallet egy ingyenes alkalmazás, a Felhasználó azt saját felelősségére, a Szolgáltató korlátozott felelőssége mellett használja, azaz a Szolgáltató kizárólag a szándékosan vagy az emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért vállal felelősséget. A Szolgáltató nem felelős a Yettel Wallet Alkalmazás jogosulatlan használatából, vagy jogosulatlan személytől érkező kérésekből, bejelentésekből eredő károkért különösen ideértve a Yettel Wallet Alkalmazásban megjelenő adatokhoz történő esetleges illetéktelen hozzáférést, vagy az ilyen adatokkal elkövetett bármifajta visszaélést (7, 10. pont)!

A Szolgáltató felhívja a Yettel Wallet Felhasználó figyelmét, hogy a megfelelő biztonsági intézkedéseket tegye meg a mPIN-je (7. pont) illetve a Mobileszközéhez történő illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében (pl. Mobileszközhöz tartozó külön PIN kód alkalmazása).

Hatályos: 2021. február 02. napjától.


1. FOGALMAK

1.1    A jelen felhasználási feltételekben használt alábbi fogalmak - mind egyes, mind többes számban - a következő jelentéssel bírnak:

Bankkártya

A vonatkozó szabványoknak megfelelően előállított, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, mellyel birtokosa rendelkezhet a kapcsolódó bank- vagy hitelszámla felett.

Bankkártya-adat

A Yettel Wallet alkalmazásban a Bankkártyát igénylő Yettel Wallet Tranzakciók elvégzéséhez szükséges azon adatok, amelyeket a Szolgáltató részére a Yettel Wallet Tranzakció (kivéve MobilVásárlás szolgáltatás) teljesítése céljából Felhasználó a Bankkártya regisztrációja során megad (4. pont).

mKártya

A Bankkártya Yettel Walletben megjelenő formája.

Mobileszköz

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Yettel Wallet Felhasználó rendelkezése alatt álló mobilkészülék (pl. mobiltelefon, tablet), amely SMS fogadására alkalmas.

mPIN

A Szolgáltatás igénybevételéhez megadott, a Yettel Wallet Felhasználó azonosítását szolgáló minimum négy (4) számjegyből álló kód. Az mPIN-t a Yettel Wallet Felhasználó a Yettel Walletben a Bankkártya regisztrációja során adja meg, és ott később bármikor szabadon megváltoztathatja. Az mPIN-t kizárólag a Yettel Wallet Felhasználó ismeri és ismerheti meg.

Elfogadó

Mindazok a gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéb jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, amelyek a Bankkártyát univerzális egyenlegfelöltésére, illetve számla ellenértékének kiegyenlítésére fizetőeszközként, Szolgáltatás keretében adott jóváhagyással elfogadják, és amelyek az előbbiekhez kapcsolódó pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtására az elfogadó bankkal a vonatkozó szerződés(eke)t megkötötték és az előbbiek szerinti elfogadás valamennyi feltétele az adott Elfogadó oldalán ténylegesen fennáll.

Elszámoló Bank

A Yettel Walletben a rögzített Bankkártyákkal történő Yettel számlabefizetés és Yettel kártyafeltöltés tranzakciókat (lásd: 2.2 pont) elszámoló elfogadó, a pénzküldést bonyolító bank, amely név szerint az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1051, Budapest, Nádor utca 16. cégjegyzékszám: 01-10-041585).

Felhasználási Feltételek vagy Szerződés

Jelen dokumentumban foglalt feltételek és szabályok és az általuk hivatkozott jogszabályok összessége, amelynek megkötése a Szolgáltatás igénybevételének feltétele.

Felek

A Yettel Wallet Felhasználó és a Szolgáltató együttesen.

Fiók

A Yettel Wallet Felhasználó által Mobileszközére telepített, a Szolgáltató által biztosított mobilalkalmazás (mobil applikáció) első használatát megelőzően a Yettel Wallet Felhasználó mobiltelefonszámának megadásával létrehozott fiók.

MasterCard

A MasterCard Europe sprl (székhely: Chaussée de Tervuren 198A Waterloo, 1410 Belgium), valamint annak leányvállalatai.

Közlekedési Mobiljegy

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény alapján nyújtott szolgáltatás, függetlenül attól, hogy jegy, vagy bérlet típusú termék.

Szolgáltatás

 1. A Szolgáltató által a Yettel Wallet Felhasználó számára a jelen feltételek alapján nyújtott azon adattitkosítási és adattárolási szolgáltatás, amelyek Bankkártya használatához és ezáltal Yettel Wallet Tranzakciók egy része elvégzéséhez szükségesek. A szolgáltatás a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján pénzforgalmi szolgáltatást támogató (járulékos) technikai szolgáltatásnak minősül, amely a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezései értelmében nem engedélyköteles tevékenység, a Szolgáltatás ezen része a 2001. évi CVIII. törvény szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatás.
 2. A MobilVásárlás (ideértve a parkolójegyeket, autópálya-matricát, lottót, de a Közlekedési Mobiljegyet nem) szolgáltatás esetében a Szolgáltató az SMS-ek továbbítását végzi (ld. 2.1 pont) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint.
 3. A Yettel Wallet Alkalmazás elérhetővé tétele és üzemeltetése. 

Szolgáltatás Honlapja

A Szolgáltatással kapcsolatos információkat, tájékoztatásokat és egyéb feltételeket megjelenítő honlap a https://www.yettel.hu/wallet címen érhető el.

Szolgáltató vagy Yettel

A Yettel Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., adószám: 11107792-2-44, a továbbiakban: "Szolgáltató" vagy "Yettel"), amely a Cellum Global Zrt.-t (székhely: 6721 Szeged, Felső Tisza-part 31-34., J 19/B, a továbbiakban: "Cellum Global Zrt.") mint közreműködőt veszi igénybe.

Yettel Wallet vagy Yettel Wallet Alkalmazás

Az a Yettel Wallet Felhasználó által Mobileszközére telepített, a Szolgáltató által biztosított mobilalkalmazás (mobil applikáció), amely lehetővé teszi a Yettel Wallet Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételét, amely áll a Cellum Global Zrt. által üzemeltetett rendszerből, a Yettel Wallet Felhasználó által használt alkalmazás felületből és egyéb szoftverelemekből.

Yettel Wallet Felhasználó vagy Felhasználó

A Yettel Wallet mobilalkalmazást Mobileszközére letöltő magánszemély.

Yettel Wallet Tranzakció

A Yettel Walletben a Felhasználónak a Szolgáltatónál meglévő előfizetése hitelkerete vagy univerzális egyenlege terhére vagy Bankkártya igénybevételével történhet a Tranzakció.  A Yettel Walletben jelenleg elvégezhető ügyletek: a MobilVásárlás szolgáltatás (2.1 pont), Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás (2.2 pont), az újdonságok ajánlása, a Yettel univerzális egyenlegfeltöltés, és a Yettel számlabefizetés ügylet (2.3 pont), illetve a Pénzküldés és Wallet karkötő szolgáltatások (2.4 pont).

2. Yettel Wallet TRANZAKCIÓ

2.1. MobilVásárlás szolgáltatás

Magyarországi mobilszolgáltatók előfizetői részére elérhető közvetített szolgáltatás, amely által a mobilszolgáltatók előfizetői Mobileszközük segítségével vásárolhatnak különböző termékeket vagy szolgáltatásokat, különösen ideértve parkolójegyeket, autópálya-matricát, lottót. A Yettel előfizetői hitelkeretük vagy az univerzális egyenlegükre feltöltött egyenleg terhére vásárolhatják meg a különböző termékeket vagy szolgáltatásokat. (A MobilVásárlás keretében vásárolt, utólagosan, a számlabefizetés keretében történő ellenérték kiegyenlítés nem ezen, hanem az alábbi „számlabefizetés” szolgáltatást jelenti.) A MobilVásárlásra vonatkozó egyéb szabályokat a Szolgáltató előfizetőire vonatkozóan a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei (elérhető következő linken: https://www.Yettel.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek) és a https://www.Yettel.hu/szolgaltatas/mobilvasarlas oldal tartalmazzák, a többi mobilszolgáltató esetében minden esetben az adott mobilszolgáltató saját szerződési feltételei az irányadóak.

2.2 Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás

A Yettel előfizetői részére elérhető közvetített szolgáltatás, amely által a Yettel előfizetői az erre szolgáló alkalmazáson (Yettel Wallet-en) keresztül vásárolhatnak Közlekedési Mobiljegyet. A Yettel előfizetői hitelkeretük vagy az univerzális egyenlegükre feltöltött egyenleg terhére vásárolhatják meg a Közlekedési Mobiljegyet a Yettel Wallet alkalmazásban. A Közlekedési Mobiljegy szolgáltatásra vonatkozó egyéb szabályokat a Szolgáltató előfizetőire vonatkozóan a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei (elérhető következő linken: https://www.Yettel.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek) és a
https://www.Yettel.hu/szolgaltatas/mobilvasarlas oldal tartalmazzák.

2.3. Yettel univerzális egyenlegfeltöltés, Yettel számlabefizetés

Magyarországi mobilszolgáltatók előfizetői részére elérhető, Yetteles feltöltő kártyás előfizetés esetén a Yetteles univerzális egyenleg feltöltésére szolgáló, számlás előfizetés esetén a regisztrált mobiltelefonszámhoz tartozó számlás előfizetés esetén a Yettel számla kiegyenlítésére szolgáló, Bankkártya igénybevételével megvalósuló szolgáltatás: a Bankkártyához tartozó bankszámla vagy hitelszámla egyenlege és/vagy az ahhoz tartozó felhasználható hitelkeret terhére végrehajtandó terhelés, mint fizetési művelet, amelynek alapján a Yettel Wallet Felhasználó és az adott Elfogadó (jelen esetben a Szolgáltató) között létrejött, áruvásárlásra és/vagy szolgáltatás nyújtására irányuló ügyletet (alapügyletet) képviselő elektronikus adatsor a Szolgáltatás használatával a fizetési művelet lebonyolítását végző pénzforgalmi szolgáltató részére, a fizetési művelet lebonyolítása érdekében továbbításra kerül. Az univerzális egyenleg feltöltésére, számlabefizetésre vonatkozó egyéb szabályokat a Yettel általános szerződési feltételei tartalmazzák.

2.4.  Wallet karkötő és Pénzküldés szolgáltatás

Magyarországi mobilszolgáltatók Mastercard bankkártyával rendelkező előfizetői részére elérhető, Bankkártya igénybevételével megvalósuló szolgáltatás: a Bankkártyához tartozó bankszámla vagy hitelszámla egyenlege és/vagy az ahhoz tartozó felhasználható hitelkeret terhére végrehajtandó terhelés, mint fizetési művelet, amelynek alapján a Yettel Wallet Felhasználó és az adott Elfogadó (jelen esetben a Szolgáltató) között létrejött, szolgáltatás nyújtására irányuló ügyletet (alapügyletet) képviselő elektronikus adatsor a Szolgáltatás használatával a fizetési művelet lebonyolítását végző pénzforgalmi szolgáltató részére, a fizetési művelet lebonyolítása érdekében továbbításra kerül. 

3. JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TÁRGYA

3.1. Jelen felhasználási feltételek alapján a Szolgáltató által a Yettel Wallet Felhasználó részére nyújtandó Szolgáltatás a következőket foglalja magába a Bankkártyák vonatkozásában:

(i)    a Yettel Wallet Felhasználó által a Szolgáltató részére a Bankkártyák tekintetében megadott azon Bankkártya-adatoknak (a továbbiakban: Bankkártya-adat(ok)) – a nemzetközi kártyatársaságok által meghatározott előírásoknak megfelelő formátumban történő – elektronikus tárolása titkosított formában egyrészt a Mobileszközön, másrészt a Mobileszközön kívüli elektronikus rendszerben;

(ii)    a Bankkártya-adatok – nemzetközi kártyatársaságok által meghatározott előírásoknak megfelelő – titkosítása és az adott Yettel Wallet Tranzakciók jóváhagyásához szükséges formátumba történő átalakítása;

(iii)    a Bankkártya-adatoknak a Yettel Wallet Felhasználó rendelkezése szerinti, telekommunikációs eszközök segítségével történő továbbítása authentikáció és Yettel Wallet Tranzakciók jóváhagyása céljából a Yettel Wallet Tranzakciót elfogadó Elszámoló Bank részére;

(iv)    a Yettel Wallet Tranzakciót elfogadó Elszámoló Bank részéről visszajuttatott, titkosított adatok továbbítása a Yettel Wallet Felhasználó részére.

(v)    A Yettel Wallet Alkalmazás elérhetővé tétele és üzemeltetése. 

3.2    A Szolgáltatás keretében aktuálisan biztosított funkciókról a Szolgáltató a Szolgáltatás Honlapján keresztül tájékoztatja a Yettel Wallet Felhasználót. Szolgáltató a Szolgáltatás minőségének javítása érdekében a Szolgáltatást fejlesztheti, és további funkciókkal bővítheti, amelyet Yettel Wallet Felhasználó tudomásul vesz, vagy a jelen Felhasználási feltételek szerint felmondhatja a Szolgáltatást.

3.3    A Yettel Wallet Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a hozzá érkező, a Yettel Wallet Felhasználó által választott mPIN megadásával küldött Bankkártya-adatokat jogosult a Yettel Wallet Felhasználótól származónak tekinteni; az illetéktelen felhasználásából eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

3.4    A Yettel Wallet Felhasználótól érkező Bankkártya-adat(ok) akkor tekintendő(k) a Szolgáltatás keretében megérkezettnek, ha az az(oka)t tartalmazó, elektronikus úton küldött üzenet a Szolgáltató informatikai rendszere adatbázisába tartalmilag és formailag helyesen – a rendszer által megkövetelteknek megfelelően – rögzíti.

3.5    A Yettel Wallet Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy (i) a Szolgáltatás a Yettel univerzális egyenlegfeltöltés, a Yettel számlabefizetés, a Wallet karkötő és a Pénzküldés tekintetében elkülönül; (ii) a Szolgáltatás segítségével a Yettel Wallet Felhasználó által adott jóváhagyás megadása – az ebből a célból rendelkezésre álló gomb megnyomása – egyben az adott Yettel Wallet Tranzakció jóváhagyásának, azaz végrehajtásra kerülő művelethez való hozzájárulásnak minősül, különösen ideértve a Yettel Wallet Felhasználó érintett Bankkártyája terhére végrehajtásra kerülő pénzforgalmi művelethez való hozzájárulást.

3.6    A Yettel Wallet Felhasználó (Bankkártyát regisztráló felhasználó) a Szolgáltatás igénybevétele során mindenkor szavatolja, hogy az általa a Szolgáltatás tekintetében használt Bankkártya olyannak minősül, amely felett teljes körű használati jogosítványokkal rendelkezik az azt kibocsátó banktól.

3.7.  Közlekedési Mobiljegy visszaváltása: amennyiben annak érvényessége még nem kezdődött meg, Szolgáltató biztosítja a Közlekedési Mobiljegy visszaváltását a Felhasználó erre vonatkozó kérése esetén, amely esetben a visszatérítendő összeg, az eredeti vásárlási tranzakciónak megfelelő összeg.
 

4. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TECHNIKAI ELŐFELTÉTELEI

4.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Yettel Wallet Felhasználó saját oldalán az alábbi technológiai feltételek szükségesek:

(i)  Android 6.0 vagy magasabb verziószámú operációs rendszerrel vagy iOS 10.0 vagy magasabb verziószámú operációs rendszerrel rendelkező Mobileszköz, és erre regisztrált, megfelelő verziószámú és működőképes Yettel Wallet alkalmazás, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez előírt SMS küldést és fogadást, valamint adatforgalmat biztosító technológia (adatforgalmat biztosító mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó előfizetés vagy az adatforgalmazás lehetőségének más úton való biztosítása); és

(ii)    a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas Bankkártya és annak regisztrációja a Yettel Wallet alkalmazásba az alábbi adatokkal azoknak a Yettel Wallet Tranzakcióknál, ahol Bankkártya igénybevétele szükséges:

a) a Yettel Wallet Felhasználó mobiltelefonszáma;

(b) a Yettel Wallet Felhasználó Bankkártyájának száma, biztonsági kódja (CVV2/CVC2/CSC kód = a Bankkártya hátlapján, az aláírás panelen található utolsó 3 számjegy, vagy PCSC, amely a Bankkártya előlapján lévő 4 számjegy), lejárati időpontja;

(c)    a Yettel Wallet Felhasználó neve (ahogyan a Bankkártyán megjelenik).

4.2    A Yettel Wallet Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás kizárólag a mindenkor érvényes, fent felsorolt adatok alapján működőképes azon Szolgáltatásoknál, ahol Bankkártya igénybevétele szükséges.

4.3    A Szolgáltató mindaddig jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, amíg a Yettel Wallet Felhasználó az előírt feltételeknek nem felel meg, illetve a megfelelést a saját oldalán nem biztosítja. A Yettel Wallet Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtása összetett és zárt informatikai rendszerben történik, amelyre tekintettel az előbbiek szerinti megtagadás automatikus.

5. PANASZKEZELÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

5.1    Amennyiben a Yettel Wallet Felhasználó valamely, a jelen Yettel Wallet ÁSzF szerinti, Bankkártyával végrehajtott tranzakciót illetően Yettel Wallet Tranzakció teljesítését kifogásolja, kifogását a hiba észlelését követően haladéktalanul elsősorban a Bankkártyát kibocsátó hitelintézetnél és/vagy az Elszámolónál köteles előterjeszteni tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Yettel Wallet Tranzakciók végzéséhez szükséges adatokat csak titkosítva dolgozza fel, így az ügyletekkel kapcsolatos egyéb információknak nincs birtokában. 

5.2    Amennyiben a Yettel Wallet Felhasználónak egyéb, a Yettel Wallet alkalmazással kapcsolatos panasza, kérdése van, azt a Szolgáltatónál tudja megtenni, s az év minden napján, 0-24 óráig az Ügyfélszolgálat alábbi elérhetőségei bármelyikén előterjesztheti:

a) postacím: Yettel Magyarország Zrt., 2045 Törökbálint, Pannon út 1.
b) telefonszám: 1220 vagy +36 20 20 14500

5.3    Szolgáltató – az érintett termékek, szolgáltatások közvetített jellegére tekintettel - mérlegeli, hogy a jelen Wallet ÁSzF 2.1-2.2 pont szerinti termékre, szolgáltatásra vonatkozó megkeresést, panaszt saját hatáskörében kivizsgálhatja és eldöntheti-e. Amennyiben a 2.1-2.2 pont szerinti termékre, szolgáltatásra vonatkozó megkeresés, panasz eldöntésére a Szolgáltató nem bír teljes hatáskörrel és/vagy nem rendelkezik az annak elbírálásához szükséges valamennyi információval, akkor a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. bevonása mellett gondoskodik a bejelentés, panasz megválaszolásáról.
-    Amennyiben Felhasználó a 2.1 pont szerinti parkolási vagy autópálya matrica termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó megkeresésével, panaszával fordul a Szolgáltatóhoz, de a Szolgáltató annak kivizsgálását követően arra a következtetésre jut, hogy annak megválaszolásaparkolási szolgáltatás esetén a Parkolási Üzemeltető,
-    e-matrica (használati díj) vásárláshoz kapcsolódó megkeresés esetén Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.,
hatáskörébe tartozik, akkor Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy megkeresését, panaszát a fenti jogi személyekhez juttassa el.
Amennyiben Felhasználó a 2.2 pont szerinti termékre, szolgáltatásra vonatkozó megkeresésével, panaszával fordul a Szolgáltatóhoz, de a Szolgáltató annak kivizsgálását követően arra a következtetésre jut, hogy annak megválaszolása az eredeti szolgáltató hatáskörébe tartozik, ilyenkor a Szolgáltató a megkeresést, panaszt továbbítja a Nemzeti Mobildíjfizetési Zrt-nek, aki gondoskodik arról, hogy a megkeresés, panasz közvetlenül a termék, szolgáltatás eredeti szolgáltatója által vagy a kerüljön megválaszolásra a Felhasználó irányában. 
A Szolgáltató a 2.1-2.2 pont szerinti termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó megalapozott díjreklamáció vagy a Tranzakció technikai hibára visszavezethető duplikációja esetén (i) amennyiben még nem került kiszámlázásra az adott időszakra vonatkozó vásárlások ellenértéke, úgy azt a korrigált összeg szerint számlázza a Felhasználó számára, amennyiben a számlázás megtörtént, a következő számlázási időszakban írja jóvá a Szolgáltató a vonatkozó díjakat.

5.4    A panasznak tartalmaznia kell a panaszos regisztrált mobiltelefonszámát, személyazonosító adatait, a bejelentés alapjául szolgáló esemény pontos megjelölését (tranzakció azonosító(k)), tranzakció helyét, időpontját. 

5.5    A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja és annak eredményéről a panasz Szolgáltatóhoz történt igazolt bejelentésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja a Yettel Wallet Felhasználót. A Szolgáltató a jelen pontban körülírt tájékoztatását jogosult akár kizárólag a Yettel Wallet Felhasználó által megadott e-mail címre is továbbítani, az e-mail cím ilyen célú megadása egyben hozzájárulás a Yettel Wallet Felhasználó részéről a jelen pontban körülírt célú adat felhasználáshoz.

6. A Yettel Wallet MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI TÁMOGATÁS, HIBAELHÁRÍTÁS, KARBANTARTÁS, SZÜNETELÉS, FEJLESZTÉS

6.1    A Yettel Wallet Felhasználó a Yettel Wallet használatával kapcsolatban észlelt hibát az Ügyfélszolgálat 5. pontban foglalt elérhetőségein jelezheti, valamint kérhet technikai támogatást.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Yettel Wallet szolgáltatói fogadó oldalán felmerülő hiba a hiba jellegétől függően a lehető legrövidebb idő alatt kijavításra kerüljön.

6.2    A Szolgáltató, illetve megbízottja kizárólag az általa üzemeltetett háttérrendszerben felmerült hibát köteles elhárítani, a Mobileszközzel, illetve a Yettel Wallet rendszerén kívül eső hardver, számítástechnikai alkalmazás, egyéb technikai eszköz működésével összefüggésben nem jár el. Az ilyen jellegű hiba elhárításáról a Yettel Wallet Felhasználó saját költségére, illetve a megfelelő szolgáltató útján köteles gondoskodni. 

6.3    A Szolgáltató jogosult a Yettel Wallet használatát karbantartás vagy a meghibásodás kijavítása céljából, illetve egyéb szervezési-működési okokból részben vagy egészben szüneteltetni. Amennyiben a Yettel Wallet használatának szüneteltetésére előre tervezhető karbantartási, javítási, egyéb szervezési-működési okból kerül sor, a Szolgáltató a Yettel Walleten keresztül elektronikus úton előzetesen értesítheti a Yettel Wallet Felhasználót. Amennyiben a Yettel Wallet használatának szüneteltetésére előre nem tervezhető karbantartási, javítási, egyéb szervezési-működési okból kerül sor, a Szolgáltató a Yettel Wallet Felhasználót késedelem nélkül, a Yettel Walleten keresztül elektronikus úton, az Yettel Wallet alkalmazásban történő üzenetküldéssel értesítheti, kivéve, ha ezen értesítés a szünetelés okának jellegéből adódóan nem lehetséges, vagy a Szolgáltató megítélése szerint a szünetelés okának mielőbbi elhárítása érdekében nem célravezető. A Szolgáltató nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében a Yettel Wallet Tranzakciók nem, vagy késedelmes teljesítéséből, vagy az értesítés elmaradásából eredő esetleges károkért.

6.4    A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Yettel Walletet továbbfejlessze, módosítsa. A Szolgáltató erről a Yettel Wallet Felhasználót időről-időre értesíti SMS-ben vagy a Yettel Wallet alkalmazáson keresztül.

6.5    A Yettel Wallet Felhasználó vállalja, hogy a Yettel Wallet továbbfejlesztett változatát a Szolgáltató utasításainak megfelelően használja. A Szolgáltató nem felel az abból eredő kárért, ha a Yettel Wallet Felhasználó nem teljesíti ezen kötelezettségét.

7. A Yettel Wallet HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

7.1    A Felhasználó mindenkor köteles a Yettel Walletet rendeltetésszerűen – a jelen felhasználói feltételekben meghatározottak szerint – és a működtetésre vonatkozó biztonsági előírásokat betartva használni. A Yettel Wallet Felhasználó köteles minden, az adott helyzetben általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa megadott mPIN-t biztonságban megőrizze, illetve köteles gondoskodni arról, hogy ezek jogosulatlan harmadik személy tudomására ne jusson, és ahhoz jogosulatlan harmadik személy hozzá ne férjen. A Yettel Wallet Felhasználó az mPIN-t vagy a Szolgáltatás használatához szükséges egyéb kódot nem jegyezheti fel, illetve nem rögzítheti a Mobileszközben, illetve a szoftverben, vagy bármely más, ezekkel együtt őrzött más tárgyon. A Yettel Wallet Felhasználó előbbi kötelezettségei elmulasztásából eredő következményekért (követlen vagy közvetett károkért, költségekért stb.) a Szolgáltató nem felel, ezekért csak és kizárólag a Yettel Wallet Felhasználó felel.

7.2    A Felhasználó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles a Bankkártyát kibocsátó banknál bejelenteni és a Bankkártyát letiltani, valamint a Yettel Wallet Felhasználó mobilszolgáltatójánál a Mobileszközhöz tartozó SIM kártyáját letiltani, ha észleli a Yettel Wallet használatához szükséges mPIN birtokából történő kikerülését, ellopását, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát. A Felhasználó továbbá köteles követni, illetve betartani a Bankkártyát kibocsátó bank utasításait, illetve szabályzatait.

7.3    A Szolgáltató bármikor, azonnali hatállyal jogosult a Yettel Walletet véglegesen, vagy átmeneti jelleggel letiltani, illetve bármely Yettel Wallet Tranzakció továbbítását megtagadni, felfüggeszteni a Yettel Wallet biztonságos működése és visszaélés megelőzés érdekében. A Szolgáltató a letiltásról a letiltást megelőzően, de legkésőbb a letiltást követően SMS-ben és/vagy Yettel Wallet-ben haladéktalanul értesíti a Yettel Wallet Felhasználót a letiltás tényéről és annak okairól. A Szolgáltatót nem terheli ezen értesítési kötelezettség, ha az veszélyezteti a Szolgáltatás működésének biztonságát, vagy ha az értesítési kötelezettség teljesítését jogszabály kizárja.

7.4    A Yettel Wallet használatának fenti 7.3. pontban szabályozott felfüggesztése vagy letiltása miatt a Yettel Wallet Felhasználónál, vagy bármely harmadik személynél felmerülő károkért a Szolgáltató nem felel.

7.5    Bármilyen bejelentéssel, érdeklődéssel, kéréssel kapcsolatos visszaélés, megtévesztés, különösen az azonosítás jelen felhasználási feltételek szerinti módja következtében a Yettel Wallet Felhasználót, vagy valamely harmadik személyt ért következményekért (követlen vagy közvetett károkért, költségekért stb.) a Szolgáltató nem felel.

7.6    Az indokolatlan, nem a megfelelő személytől érkező mKártya, valamint Yettel Wallet Alkalmazás törlésért/tiltásáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

8. DÍJAZÁS

8.1    A Szolgáltatást a Szolgáltató díjmentesen végzi a Yettel Wallet Felhasználó számára. A Yettel Walletben található szolgáltatások igénybevétele esetén a Szolgáltató díjat számol fel az alábbiak szerint: 

 • Parkolás bruttó 99 Ft/tranzakció,
   
 • Közlekedési Mobiljegy Yettel Walletben történő vásárlása esetén Szolgáltató külön díjat nem számol fel.
 • Wallet karkötő szolgáltatás esetében a Yettel bruttó 490 Ft-os havidíjat, illetve a karkötőre történő feltöltés esetében a feltöltött összegek után 2 % (min. 200 Ft) jutalékot számol fel,
 • Pénzküldés esetén bruttó 79 Ft/ tranzakció az ingyenes időszakot követően és a
 • Autópálya-matrica bruttó 200 Ft/tranzakció,

8.2    A Yettel Walletban végezhető Yettel Wallet Tranzakciók után a Bankkártyát kibocsátó hitelintézet a mindenkor hatályos hirdetménye(i) szerinti díjat számíthat fel, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges internetkapcsolatot biztosító szolgáltató mobiladat-forgalmi díjat számíthat fel.

9. SZERZŐI JOG ÉS EGYÉB SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

9.1    A Szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltató által nyújtott szoftver(ek), adatbázis(ok), valamint az ahhoz kapcsolódó vagyoni és egyéb jogok teljessége, ideértve a vonatkozó szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat is, a Szolgáltató és/vagy a számára felhasználási jogot engedő harmadik személyek kizárólagos tulajdonát képezi, és mint ilyen a vonatkozó jogszabályok szerinti védelem alatt áll. A Yettel Wallet Felhasználó a Szerződés hatályának időtartamára nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás használatához szükséges mértékre korlátozott, bármikor visszavonható felhasználási engedélyt kap a Yettel Wallet használatára, a vonatkozó szerzői és vagy kapcsolódó jogok, és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok átruházása nélkül. A Yettel Wallet Felhasználó kifejezetten nem jogosult a szoftver(ek), adatbázis(ok) átdolgozásra, feldolgozására, fordítására, vagy a szoftver bármely más módosítására ideértve a hiba kijavítását is.

9.2    A szoftver(ek)/adatbázis(ok) szerkezete, felépítése és kódolása a Szolgáltató és/vagy a számára felhasználási jogot engedő harmadik személyek tulajdonát képező értékes üzleti titok és bizalmas információ, amelyet a Yettel Wallet Felhasználó köteles időbeli korlátozás nélkül üzleti titokként kezelni.

10. FELELŐSSÉGI ÉS KÁRVISELÉSI SZABÁLYOK, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZAT

10.1    A Yettel Wallet Felhasználó a Yettel Walletet a jelen felhasználási feltételekben foglalt szabályoknak megfelelően használhatja és köteles azok használata során szerződésszerű magatartást tanúsítani, illetőleg minden elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a szerződésszerű magatartását veszélyeztető körülményt elkerülje vagy a már előállt szerződésszegésből eredő, a Szolgáltatót fenyegető kárt elhárítsa, függetlenül attól, hogy a körülmény ellenőrzési körén kívül vagy azon belül merült-e fel és a szerződéskötés időpontjában előrelátható volt-e vagy sem. A Yettel Wallet Felhasználó így különösen köteles a Bankkártyát kibocsátó bankjának a 7.2. pontban előírt bejelentést haladéktalanul megtenni, valamint mobilszolgáltatójánál a Mobileszközhöz tartozó SIM kártyáját letiltani.

10.2    A Felhasználó szavatolja, hogy szerződés alapján a Bankkártya használatára teljes körűen jogosult, illetve MobilVásárlás szolgáltatás esetén a Szolgáltatóval vagy más mobilszolgáltatóval szerződésben áll és MobilVásárlási tranzakciók végzésére jogosult.

10.3    A Szolgáltató a jelen Felhasználási feltételek megszegésével, a Felhasználási feltételekkel, azaz a Szolgáltatással kapcsolatos felelősségét teljes mértékben kizárja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a 10.4. szerint korlátozza, kivéve, ha az irányadó jogszabályok másképp rendelkeznek.

10.4    Amennyiben az irányadó jogszabályok alapján a Szolgáltató felelősségét érvényesen nem zárhatja ki, akkor a Szolgáltató felelősségét az esetleges szerződésszegések, illetve a Felhasználási feltételekkel kapcsolatos felelősség esetén az előbbiekből eredő tényleges, közvetlen és igazoltan bekövetkezett kárra korlátozza, de ekkor is legfeljebb (maximum) 100.000,- Ft, azaz Százezer forint összeg erejéig.

10.5    A Szolgáltató, illetve a Felhasználási feltételekben foglaltak teljesítése során általa igénybe vett harmadik személyek semmi esetben sem vonhatóak felelősségre a tényleges káron túli következményért, így ún. következményi károkért (bármilyen okból keletkezne is), meghiúsult ügyletért, helyettesítő termék vagy szolgáltatás költségéért, üzleti tevékenység szüneteltetéséért.

10.6    A Szolgáltató - a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben megengedett módon - kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan hibáért, adatcsere zavarért, kommunikációs zavarért, információ torzulásért, késedelemért, nem teljesítésért, téves és hibás teljesítésért, a visszaigazolás és egyéb értesítés téves vagy hibás voltáért, elmaradásáért, mely a Szolgáltatás nyújtása során következett be az alábbi okok valamelyike miatt:

(a)    a Szolgáltató tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis major) vagy jogszabályban, illetve közösségi jogi aktusban előírt rendelkezésnek történő megfelelés;
(b)    valamely szolgáltató által üzemeltetett - a Szolgáltató és a Yettel Wallet Felhasználó között elektronikus kapcsolatot megteremtő, a Szolgáltatótól függetlenül üzemeltetett rendszerben felmerült, a Yettel Wallet működéséhez szükséges - kommunikációs rendszer hibája;
(c)    a Yettel Wallet rendszerének a Yettel Wallet Felhasználó vagy harmadik személy általi, bármely módon történő szándékos vagy gondatlan megzavarása, megkárosítása, feltörése vagy ezek megkísérlése;
(d)    az Yettel Wallet Felhasználó hibás vagy valótlan tartalmú adatot szolgáltat, illetve a Yettel Wallet Felhasználó az adataiban bekövetkezett bármely változást az előírt határidőn belül és módon a Bankkártyát kibocsátó bankjának nem jelenti be.

10.7    A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét, ha a Szolgáltatást a felügyeletébe tartozó rendszereinek vagy az azzal kapcsolatban álló rendszereknek (beleértve a technikai eszközöket is) meghibásodása miatt nem tudja teljesíteni. Amennyiben a Yettel Wallet Felhasználó a megfelelő adatok elküldését követő 30 percen belül nem kap a Szolgáltatótól visszaigazolást, úgy az Ügyfélszolgálatot keresheti meg (5. és 6. pontok).

10.8    A Yettel Wallet Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Bankkártyákra, valamint az azokkal kapcsolatos fizetési műveletekre a nemzetközi kártyatársaságok mindenkor hatályos előírásai az irányadóak. A nemzetközi kártyatársaságok előírásaiban foglalt szabályozási körben a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja.

10.9    A fentiekkel összhangban a Szolgáltatás eredményeinek minden felelőssége és kockázata a Yettel Wallet Felhasználót terheli.

10.10    Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a Bankkártyát kibocsátó hitelintézet számítástechnikai rendszereiben bekövetkezett hibákért, leállásokért.

10.11    A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Mobileszköz vagy a rajta lévő szoftverek, alkalmazások futtatása által a Yettel Wallet alkalmazásban esetlegesen bekövetkező, leállásokért, hibákért és ebből eredő károkért. Ugyanígy kizárja felelősségét a Szolgáltató a Yettel Wallet alkalmazás futtatása által a Mobileszközben (ideértve különösen az abban tárolt adatok sérülését, elvesztését) vagy a rajta lévő szoftverek, alkalmazásokban esetlegesen bekövetkező, leállásokért, hibákért és ebből eredő károkért.

11. A SZERZŐDÉS EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

11.1    11.1    A Szolgáltató jogosult a jelen szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató különösen akkor gyakorolja ezen jogosultságát, amennyiben

(a)    olyan jogszabály-módosítás történik, amely az adott szerződési feltétel tekintetében nem teszi lehetővé a jogszabályban foglaltaktól való eltérést;
(b)    bármely, az adott nemzetközi kártyatársaság által meghatározott, a Bankkártya (mint bankkártya-típus) tekintetében a Szolgáltatásra vonatkozó előírás olyan módon változik meg, amely az adott szerződési feltétel tekintetében nem teszi lehetővé az adott előírásban foglaltaktól való eltérést.

11.2    A módosítást Szolgáltató köteles előzetesen a Szolgáltatás Honlapján közzétenni. A módosítás a közzétételt követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba. Azok a Yettel Wallet Felhasználók, akik a módosítást nem fogadják el, jogosultak a Szerződést felmondani.

11.3    A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Szolgáltatást további funkciókkal bővítheti, amelyet Yettel Wallet Felhasználó tudomásul vesz, vagy a jelen felhasználási feltételek szerint felmondhatja a Szolgáltatást.

12. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

12.1   A Szolgáltató és a Felhasználó között a Felhasználási feltételek alapján létrejött Szerződés megszűnik, ha


(a)    a Szerződést a Felhasználó felmondja (12.2 pont);
(b)    a Szerződést a Szolgáltató felmondja (12.3 pont);
(c)    a Szolgáltató a Szolgáltatást megszünteti (12.4 pont);
(d)    a Yettel Wallet Felhasználó elhalálozásával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
(e)    amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéhez a Yettel Wallet Felhasználó a saját oldalán biztosítandó feltételeknek a Szerződés megkötését követően nem felel meg, vagy a megfelelést nem tudja biztosítani.

12.2    A Yettel Wallet Felhasználó a Szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja.

12.2.1    A Szerződés Felhasználó által történő azonnali hatályú felmondásának minősülnek az alábbiak:

(a)    az mPIN háromszori hibás megadása (amely esetben az alkalmazás regisztrációja törlődik),
(b)    a Felhasználó újraregisztrálja a Yettel Wallet Alkalmazást (ez új regisztrációnak minősül, azaz a korábbi Szerződés megszűnik és új Szerződés jön létre);
(c)    a Yettel Wallet alkalmazást futtató Mobileszközhöz tartozó mobiltelefonszám, vagy a Mobileszköz a regisztráció időpontjához képest megváltozik;
(d)    a Felhasználó – a Szolgáltató rendelkezésére álló információk szerint – Yettel Wallet Tranzakciót egy (1) éven keresztül nem vett igénybe.
(e)    a Yettel Wallet Felhasználó törli a létrehozott Fiókot az alkalmazás Menü/Regisztráció törlése segítségével.

12.2.2    A 12.2.1 d) pontban leírt esetben a Szolgáltató a Szerződés megszüntetése előtt megkeresheti a Felhasználót annak érdekében, hogy a Szerződést a továbbiakban fenn kívánja-e tartani vagy kíván-e új Szerződést kötni (újra regisztrálni).

12.3    Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal vagy 60 napos felmondási idővel is felmondhatja.

12.3.1    A Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja az alábbi esetekben:

(a)    a Yettel Wallet Felhasználó a regisztráció során hamis, valótlan, vagy megtévesztésre alkalmas adatokat közöl a Szolgáltatóval, vagy ezen adatok nem felelnek meg a jelen Szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek;
(b)    a Yettel Wallet Felhasználó a Szolgáltatással bármilyen módon visszaél, a regisztrációt követően hamis, valótlan, megtévesztésre alkalmas, jogszabályba ütköző vagy bűncselekmény tényállásának megvalósítására alkalmas adatokat közölt a Szolgáltatóval;
(c)    a Yettel Wallet Felhasználó a jogszabályokkal, vagy a jelen feltételekkel ellentétes magatartást tanúsít, és ezzel veszélyezteti a Yettel Wallet és/vagy a Szolgáltatás biztonságos működését.

12.3.2    A Szolgáltató a Szerződést 60 napos felmondási idővel indokolás nélkül is felmondhatja.

12.4    A Szolgáltató a Szolgáltatást indokolás nélkül megszüntetheti, a lenti 13. pontban foglaltak szerint. Ebben az esetben a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltató által meghatározott időpontban hatályukat vesztik.

13. A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSE, SZÜNETELTETÉSE

13.1    Amennyiben a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnését határozza el, vagy a Szolgáltató tevékenységét, vagy csak a Szolgáltatást tervezetten és végérvényesen megszünteti, avagy tartósan szünetelteti, a Szolgáltatás nyújtásának leállítását megelőzően legalább az alábbi eljárásokat hajtja végre:

(a)    a Szolgáltatás megszűnése/szüneteltetése előtt 60 (hatvan) nappal értesítést tesz közzé a Yettel Walletben vagy SMS-ben;
(b)    a Szolgáltatás megszűnése/szüneteltetése előtt 30 (harminc) nappal értesíti a Yettel Wallet Felhasználót a mobiltelefonjára küldött szöveges üzenet útján;
(c)    a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló, az adatok tárolásában, továbbításában résztvevő harmadik személlyel korábban megkötött szerződés alapján fennálló kezelési jogokat, illetve felhatalmazást visszavonja, valamennyi ilyen személyt felhívja a nála tárolt adatok átadására;
(d)    a regisztráció során megadott információk és az eseménynapló archívumok megőrzése érdekében időbélyegzővel ellátott teljes körű mentést hajt végre a Szolgáltatással kapcsolatos adatbázisokról. A mentett adatállományokat a Szolgáltató a jogszabályokban, illetve az adott nemzetközi kártyatársaság által előírt időtartamig (az előbbiek közül a szigorúbb előírásban szereplő időtartamig) megőrzi, védi jogosulatlan módosítástól és biztosítja a jogosulatlan hozzáférés kizárását, valamint az adatoknak megőrzési időn belüli, jogosultak számára való hozzáférhetőségét és értelmezhetőségét.

14. IRÁNYADÓ JOG, JOGORVOSLAT, EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

14.1    A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

14.2    Jelen Szerződésben szereplő kifejezéseket és jogintézményeket - ha jelen Szerződés másként nem rendelkezik - a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.

14.3    A Szolgáltató működését a mindenkori hatályos magyar jogszabályok alapján végzi.

14.4    A felek arra törekednek, hogy a jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést, vagy vitát békés úton rendezzenek közvetlen tárgyalás útján.

14.5    Amennyiben valamely jogvita fogyasztói jogvitának minősülne, úgy annak bírósági eljáráson kívüli rendezése a fogyasztó lakhelye székhelye szerint illetékes békéltető testület hatáskörébe tartozik (www.bekeltetes.hu), ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Pest Megyei Békéltető Testület előtt (címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.) indítható meg.

14.6    A fogyasztóknak panasz, vagy jogvita esetén lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform használatára. A platform segítségével vitáját a fogyasztó egy jóváhagyott vitarendezési testület elé viheti. További információért kérjük látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/odr 

14.7    A felek megállapodnak, hogy abban a nem várt esetben, ha a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 (harminc) napon belül nem tudják békés úton megoldani a jelen Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban kialakult vitájukat, a jogvita elbírálása rendes bírósági útra tartozik, a Felek a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

14.8    Jelen szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely Yettel Wallet alkalmazás letöltésével és az oldal alján található "Elfogadom" gomb megnyomásával jön létre. A szerződés nem minősül írásban létrejött szerződésnek, a szerződés nyelve a magyar. A szerződést a Yettel nem rögzíti. A Yettel a Yettel Wallet Alkalmazáson belül biztosítja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását.

A szerződés hatályos szövege elérhető a következő linken: https://www.yettel.hu/mywallet-aszf?app=1 

15. TELJES SZERZŐDÉS

A fentiek a Szolgáltató és a Yettel Wallet Felhasználó közötti teljes szerződéses megállapodást tartalmazza, és felülír minden korábbi megbeszélést, megállapodást, nyilatkozatot, kötelezettségvállalást, tájékoztatást vagy hirdetési anyagot, mely a Szolgáltatásra vonatkozik.

16. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy a jogszabályok által megengedett mértékben ezen érvénytelenség, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság nem érinti a Szerződés többi rendelkezését.

I. sz. melléklet – Adatkezelési tájékoztató

A Yettel Wallet Adatkezelési Tájékoztatója

Hatályos: 2021. február 08.

Verzió: 3.0

1.    Bevezetés

A Yettel Magyarország Zrt. ("Yettel Magyarország" vagy adatkezelő) a Yettel Wallet használata során a jelen tájékoztató ("Tájékoztató"), valamint a Yettel Magyarország Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint kezeli az Ön személyes adatait. Jelen Tájékoztató a Yettel Wallet általános szerződési feltételeinek mellékletét képezi. A jelen Tájékoztatóban nagybetűvel használt fogalmak megegyeznek a Yettel Wallet általános szerződési feltételeiben meghatározott fogalmakkal.

 A Yettelnál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Yettel bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2.    Általános Rendelkezések

2.1    Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Yettel Magyarország Zrt.
Székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., Cégjegyzékszám: 13-10-040409
Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei megtalálhatók a Yettel Adatkezelési Tájékoztatójában (lásd Általános Szerződési feltételek 2. számú melléklet VIII. pont). 

2.2    A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató hatálya kiterjed a Yettel Wallet Felhasználóira.  

2.3    Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok 

2.3.1    Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az érintett alatt jelen esetben a Felhasználó értendő;

„adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: jelen esetben a Yettel, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.3.2    Alapelvek

A Yettel, mint adatkezelő:
•    a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
•    a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
•    biztosítja, hogy a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
•    gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
•    a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
•    a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 

2.3.3    Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR). 

3.    A Yettel által kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Yettel a következő célokból kezeli a személyes adatokat:

3.1    Regisztráció a Yettel Wallet alkalmazásban, az alkalmazás használata

Az adatkezelés célja: a Yettel Wallet használatának biztosítása a regisztrált Felhasználó számára.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: az Ön által átadott, a regisztrációhoz szükséges adatok, a Yettel Wallet alkalmazásba regisztrált mobiltelefonszám, a Mobileszköz használata során használt IP cím, regisztrált Bankkártyák száma, a Mobileszköz típusa, a mobiltelefon operációs rendszere, hálózati adatok (Mobil/wifi), a Mobileszköz nyelvi beállítása, a meglátogatott Yettel Wallet aloldalak, illetve ezen adatok kombinációja. 

Az adatkezelés időtartama: a Yettel Wallet Fiók törléséig kerül sor adatkezelésre.

Adattovábbítás: A Yettel a Yettel Wallet Tranzakciók elvégzéséhez a Cellum Global Zrt.-t (székhely: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) veszi igénybe, mint adatfeldolgozót, amely mind a Szolgáltatás nyújtása, mind a hibakezelés során közreműködik. A Cellum Global Zrt. által nyújtott szolgáltatás biztonságáról itt [http://cellum.hu/our_solution/security] olvasható további információ. 

 3.2    Tranzakciók nyilvántartása

Az adatkezelés célja: a Yettel Wallet tranzakciók teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: 

 • a Yettel Wallet alkalmazásba regisztrált mobiltelefonszám, a tranzakció típusa (bankkártyát és/vagy bankkártyát nem igénylő (pl. MobilVásárlási, Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás) tranzakciók), a fizetendő összeg, a tranzakció időpontja, a tranzakció eredménye (sikeres/sikertelen), továbbá
 • Moblivásárlás szolgáltatás és Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás esetében a vásárolt Mobiljegy vagy Közlekedési Mobiljegy adatai (típus, érvényességi idő, vásárlás időpontja), Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás esetén az ahhoz regisztrált igazolvány száma (lehetséges igazolvány típusok: diákigazolány, személy azonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, általános bérlet igazolvány, útlevél);
 • Pénzküldés esetén a tranzakció kezdeményezőjének neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, bankkártya száma, és lejárati ideje, illetve a fogadó esetében annak neve és bankkártyája száma és
 • a Wallet karkötő esetén a Yettel Wallet alkalmazásba regisztrált mobiltelefonszám, a tranzakció típusa (bankkártyát és/vagy bankkártyát nem igénylő (pl. MobilVásárlási) tranzakciók), a fizetendő összeg, a tranzakció időpontja, a tranzakció eredménye (sikeres/sikertelen).

Az adatkezelés időtartama: Tranzakció típusához igazodó elévülési idő végéig (például elektronikus hírközlési szolgáltatás esetén a jogviszony megszűnését követő 1 év).

Adattovábbítás: A Szolgáltató a Yettel Wallet Tranzakciók elvégzéséhez a Cellum Global Zrt.-t (székhely: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) veszi igénybe, mint adatfeldolgozót, amely mind a Szolgáltatás nyújtása, mind a hibakezelés során közreműködik. A Cellum Global Zrt. által nyújtott szolgáltatás biztonságáról itt [http://cellum.hu/our_solution/security] olvasható további információ.

3.3    Adatok továbbítása az Elszámoló (Bank) részére

Az adatkezelés célja: a Bankkártyával végzett Yettel Wallet tranzakciók teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: a Yettel a nemzetközi kártyatársaságok által előírt formában titkosítva tárolja és továbbítja az Elszámoló Bank felé a Bankkártyán megjelenítésre kerülő kártyabirtokos nevét, a Bankkártya biztonsági kódját, a Bankkártya lejárati időpontját, a Bankkártya számát. 

Az adatkezelés időtartama: Tranzakció típusához igazodó elévülési idő végéig (például elektronikus hírközlési szolgáltatás esetén a jogviszony megszűnését követő 1 év).   

Adattovábbítás: 
A Szolgáltató a Yettel Wallet Tranzakciók elvégzéséhez a Cellum Global Zrt.-t (székhely: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) veszi igénybe, mint adatfeldolgozót, amely a Szolgáltatás nyújtása közreműködik. A Cellum Global Zrt. által nyújtott szolgáltatás biztonságáról itt [http://cellum.hu/our_solution/security] olvasható további információ. Az Elszámoló Bank az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1051, Budapest, Nádor utca 16. cégjegyzékszám: 01-10-041585), illetve a Pénzküldés szolgáltatás esetében az Elszámoló a Fenige SP z.o.o. (Cząstkowska street 14, 01-678 Warsaw, Lengyelország, cégjegyzékszám: REGON 146693435).
A Pénzküldés szolSzolgáltató a Yettel Wallet Tranzakciók elvégzéséhez a Cellum Global Zrt.-t (székhely: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) veszi igénybe, mint adatfeldolgozót, amely a Szolgáltatás nyújtása közreműködik. A Cellum Global Zrt. által nyújtott szolgáltatás biztonságáról itt [http://cellum.hu/our_solution/security] olvasható további információ. Az Elszámoló Bank az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1051, Budapest, Nádor utca 16. cégjegyzékszám: 01-10-041585).

3.4    A Felhasználó használati szokásainak, illetve a Yettel Wallet alkalmazás működésének, hatékonyságának elemzése (profilalkotás) 

Az adatkezelés célja: Kényelmi funkciók biztosítása a Felhasználó számára, a Yettel Wallet alkalmazás működésének, kihasználtságának elemzése, szükségszerű fejlesztése, ügyfélélmény javítását célzó aktivitások fejlesztése.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatok profilalkotás céljából történő kezeléséhez adott hozzájárulás – a Szolgáltatás sajátosságaiból adódóan – visszavonása csak Yettel Fiók törlésével lehetséges, azaz nincsen arra lehetőség, hogy a Felhasználó igénybe vegye a Szolgáltatást, de az adatokkal kapcsolatban profilalkotásra ne kerüljön sor. 

A kezelt személyes adatok köre: A 3.1, 3.2 pont alatt felsorolt adatok. 

Az adatkezelés időtartama: a Yettel Wallet Fiók törléséig kerül sor adatkezelésre.

Adattovábbítás: A Yettel a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltatás teljesítése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatok feldolgozását a Planet of the Apps Kft. (1037 Budapest, Virág Benedek u. 23; http://planetoftheapps.hu/ ; email: info@planetoftheapps.hu ), az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - végzi, harmadik fél számára ki nem adja.

3.5    Felhasználó tájékoztatása banki tranzakcióról

Az adatkezelés célja: A Bankkártyát kibocsátó hitelintézet részére továbbított adatok kezelése a Felhasználó tájékoztatása céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: a Yettel Wallet Tranzakciót teljesítő, Bankkártyát kibocsátó hitelintézet részére továbbított, a Yettel Wallet Tranzakciók Szolgáltató által elérhető adatállománya.

Az adatkezelés időtartama: Tranzakciót követő 5 év.

Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor.

3.6    Jogi igények érvényesítése

Az adatkezelés célja: Esetleges jogi igények érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés.  

Az adatkezelés jogalapja: A Yettel jogos érdeke. 

A kezelt személyes adatok köre: 3.1 – 3.5 pontokban felsorolt adatok. 

Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltatás utolsó igénybevételétől számított 5 (öt) év (azaz az esetleges igények elévülési ideje).

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor. 

3.7    Bizonylatmegőrzés

Az adatkezelés célja: A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségnek való megfelelés. 

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint.

A kezelt személyes adatok köre: számviteli bizonylatok (például számlák). 

Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltatás igénybevételét követő 8 év.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor. 

3.8    Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: A Felhasználói panasz kivizsgálása. 

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján. 

A kezelt személyes adatok köre: Panasz tartalma, panaszos adatai (mobiltelefonszám, egyéb kapcsolattartási adatok, tranzakció azonosító(k) (típus, érvényességi idő, vásárlás időpontja), Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás esetén az ahhoz regisztrált igazolvány száma (lehetséges igazolvány típusok: diákigazolvány, személy azonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, általános bérlet igazolvány, útlevél). 
Az adatkezelés időtartama: a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján 3 év.
Adattovábbítás: adattovábbításra a Mobilvásárlás és Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás kapcsán beadott panasz esetén kerülhet sor. Adattovábbítás címzettje a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. lehet (1027 Budapest, Kapás utca 6.; cégjegyzékszám: 01-10-047569; https://www.nemzetimobilfizetes.hu).

4.    Kötelező adattovábbítás

Adatok továbbítására sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is az ilyen feladatokat ellátó szervezeteknek, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. 

5.    Felhasználó azonosítása

Yettel Wallet Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató a Yettel Wallet Felhasználó tekintetében külön azonosítást nem végez, továbbá bármely, a Szolgáltatónál kezdeményezett, jelen Szerződés szerinti kapcsolatfelvétel során a Szolgáltató kizárólag a Yettel Wallet Felhasználó által megadott telefonszám egyezőségét vizsgálja, ezért a Szolgáltató a Yettel Wallet alkalmazással, illetve a Szolgáltatással kapcsolatosan kizárólag korlátozott mértékű támogatást nyújt (5. és 6. pontok).

6.    Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

6.1    Az Ön jogai

Ön jogosult arra, hogy a Yettel által kezelt személyes adatai tekintetében
a)    a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b)    a személyes adatok helyesbítését kérje;
c)    a személyes adatok törlését kérje;
d)    a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e)    tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f)    a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog)
g)    amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 5.2. pontban megjelölt elérhetőségre küldheti el. A Yettel indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Yettel nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Yettel válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. 

6.1.1    Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Yetteltól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Yettel közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 

6.1.2    Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Yettel indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

6.1.3    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Yettel indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a)    a személyes adatokra már nincs szükség;
b)    ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)    Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)    ha a személyes adatokat a Yettel jogellenesen kezelte;
e)    ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Yettel nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) szolgáltatás nyújtása (szerződés teljesítése) céljából; (ii) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (iii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iv) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.1.4    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Yettel korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
a)    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Yettel ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)    a Yettelnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Yettel előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek. 

6.1.5    A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Yettel jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Yettel a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.1.6    Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Yettel közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

a)    az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b)    az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

6.1.7    Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet a Yettel válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Ha úgy gondolja, hogy jogai megsérültek, bírósághoz is fordulhat. A pert – választása szerint – a Yettel székhelye szerint illetékes Budapest Környéki Törvényszék vagy a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt tudja megindítani. A törvényszékek felsorolását és illetékességi területüket megtalálja a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon. 

7.    Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

A Yettel által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban. 

8.    Lehetséges változások a Tájékoztatóban 

A Yettel megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Yettel a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Yettel mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. Emellett a Tájékoztatóban foglalt adatkezelések mellett, a Yettel tevékenysége során kezelt adatok tekintetében további adatvédelmi tudnivalók is relevánsak lehetnek. A Yettel általános adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő linken: https://www.yettel.hu/aszf