A Yettel Wallet Adatkezelési Tájékoztatója

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Hatályos: 2023.03.29.

1.    Bevezetés

A Yettel Magyarország Zrt. („Yettel Magyarország" vagy adatkezelő) a Yettel Wallet használata során a jelen tájékoztató („Tájékoztató"), valamint a Yettel Magyarország Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint kezeli az Ön személyes adatait. Jelen Tájékoztató a Yettel Wallet Általános Szerződési Feltételeinek mellékletét képezi. A jelen Tájékoztatóban nagybetűvel használt fogalmak megegyeznek a Yettel Wallet Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott fogalmakkal.

 A Yettelnál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Yettel bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2.    Általános Rendelkezések

2.1    Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Yettel Magyarország Zrt.
(székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., cégjegyzékszám: 13-10-040409).
Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei megtalálhatók a Yettel Adatkezelési Tájékoztatójában (lásd Általános Szerződési Feltételek II. sz. melléklet VIII. pont). 

2.2    A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató hatálya kiterjed a Yettel Wallet Felhasználóira.  

2.3    Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok 

2.3.1    Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az érintett alatt jelen esetben a Felhasználó értendő;

„adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: jelen esetben a Yettel, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2.3.2    Alapelvek

A Yettel, mint adatkezelő:
•    a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
•    a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
•    biztosítja, hogy a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
•    gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
•    a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
•    a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 

2.3.3    Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR”). 

3.    A Yettel által kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Yettel a következő célokból kezeli a személyes adatokat:

3.1    Regisztráció a Yettel Wallet alkalmazásban, az alkalmazás használata

Az adatkezelés célja: a Yettel Wallet használatának biztosítása a regisztrált Felhasználó számára.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: az Ön által átadott, a regisztrációhoz szükséges adatok, a Yettel Wallet alkalmazásba regisztrált mobiltelefonszám, a Mobileszköz használata során használt IP cím, regisztrált Bankkártyák száma, a Mobileszköz típusa, a mobiltelefon operációs rendszere, hálózati adatok (Mobil/wifi), a Mobileszköz nyelvi beállítása, a meglátogatott Yettel Wallet aloldalak, illetve ezen adatok kombinációja. 

Az adatkezelés időtartama: a Yettel Wallet Fiók törléséig kerül sor adatkezelésre.

Adattovábbítás: A Yettel a Yettel Wallet Tranzakciók elvégzéséhez a Cellum Global Zrt.-t (székhely: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) veszi igénybe, mint adatfeldolgozót, amely mind a Szolgáltatás nyújtása, mind a hibakezelés során közreműködik. A Cellum Global Zrt. által nyújtott szolgáltatás biztonságáról itt [http://cellum.hu/our_solution/security] olvasható további információ. 

 3.2    Tranzakciók nyilvántartása

Az adatkezelés célja: a Yettel Wallet tranzakciók teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: 

  • a Yettel Wallet alkalmazásba regisztrált mobiltelefonszám, a tranzakció típusa (bankkártyát és/vagy bankkártyát nem igénylő (pl. MobilVásárlási, Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás) tranzakciók), a fizetendő összeg, a tranzakció időpontja, a tranzakció eredménye (sikeres/sikertelen), továbbá
  • Moblivásárlás szolgáltatás és Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás esetében a vásárolt Mobiljegy vagy Közlekedési Mobiljegy adatai (típus, érvényességi idő, vásárlás időpontja), Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás esetén az ahhoz regisztrált igazolvány száma (lehetséges igazolvány típusok: diákigazolvány, személy azonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, általános bérlet igazolvány, útlevél);

Az adatkezelés időtartama: Tranzakció típusához igazodó elévülési idő végéig (például elektronikus hírközlési szolgáltatás esetén a jogviszony megszűnését követő 1 év).

Adattovábbítás: A Szolgáltató a Yettel Wallet Tranzakciók elvégzéséhez a Cellum Global Zrt.-t (székhely: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) veszi igénybe, mint adatfeldolgozót, amely mind a Szolgáltatás nyújtása, mind a hibakezelés során közreműködik. A Cellum Global Zrt. által nyújtott szolgáltatás biztonságáról itt [http://cellum.hu/our_solution/security] olvasható további információ.

3.3    Adatok továbbítása az Elszámoló (Bank) részére

Az adatkezelés célja: a Bankkártyával végzett Yettel Wallet Tranzakciók teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: a Yettel a nemzetközi kártyatársaságok által előírt formában titkosítva tárolja és továbbítja az Elszámoló Bank felé a Bankkártyán megjelenítésre kerülő kártyabirtokos nevét, a Bankkártya biztonsági kódját, a Bankkártya lejárati időpontját, a Bankkártya számát. 

Az adatkezelés időtartama: Tranzakció típusához igazodó elévülési idő végéig (például elektronikus hírközlési szolgáltatás esetén a jogviszony megszűnését követő 1 év).   

Adattovábbítás: 
A Szolgáltató a Yettel Wallet Tranzakciók elvégzéséhez a Cellum Global Zrt.-t (székhely: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) veszi igénybe, mint adatfeldolgozót, amely a Szolgáltatás nyújtása közreműködik. A Cellum Global Zrt. által nyújtott szolgáltatás biztonságáról itt [http://cellum.hu/our_solution/security] olvasható további információ. Az Elszámoló Bank az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. cégjegyzékszám: 01-10-041585)..

3.4    A Felhasználó használati szokásainak, illetve a Yettel Wallet alkalmazás működésének, hatékonyságának elemzése (profilalkotás). 

Az adatkezelés célja: kényelmi funkciók biztosítása a Felhasználó számára, a Yettel Wallet alkalmazás működésének, kihasználtságának elemzése, szükségszerű fejlesztése, ügyfélélmény javítását célzó aktivitások fejlesztése.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatok profilalkotás céljából történő kezeléséhez adott hozzájárulás – a Szolgáltatás sajátosságaiból adódóan – visszavonása csak Yettel Fiók törlésével lehetséges, azaz nincsen arra lehetőség, hogy a Felhasználó igénybe vegye a Szolgáltatást, de az adatokkal kapcsolatban profilalkotásra ne kerüljön sor. 

A kezelt személyes adatok köre: A 3.1, 3.2 pont alatt felsorolt adatok. 

Az adatkezelés időtartama: a Yettel Wallet Fiók törléséig kerül sor adatkezelésre.

Adattovábbítás: A Yettel a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltatás teljesítése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatok feldolgozását a Planet of the apps Kft. (1037 Budapest, Virág Benedek u. 23; cégjegyzékszám: 01-09-903023;  http://planetoftheapps.hu/ ; email: info@planetoftheapps.hu ), az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - végzi, harmadik fél számára ki nem adja.

3.5    Felhasználó tájékoztatása banki tranzakcióról

Az adatkezelés célja: A Bankkártyát kibocsátó hitelintézet részére továbbított adatok kezelése a Felhasználó tájékoztatása céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: a Yettel Wallet Tranzakciót teljesítő, Bankkártyát kibocsátó hitelintézet részére továbbított, a Yettel Wallet Tranzakciók Szolgáltató által elérhető adatállománya.

Az adatkezelés időtartama: Tranzakciót követő 5 év.

Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor.

3.6    Jogi igények érvényesítése

Az adatkezelés célja: Esetleges jogi igények érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés.  

Az adatkezelés jogalapja: A Yettel jogos érdeke. 

A kezelt személyes adatok köre: 3.1 – 3.5 pontokban felsorolt adatok. 

Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltatás utolsó igénybevételétől számított 5 (öt) év (azaz az esetleges igények elévülési ideje).

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor. 

3.7    Bizonylatmegőrzés

Az adatkezelés célja: A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségnek való megfelelés. 

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint.

A kezelt személyes adatok köre: számviteli bizonylatok (például számlák). 

Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltatás igénybevételét követő 8 év.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor. 

3.8    Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: A Felhasználói panasz kivizsgálása. 

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján. 

A kezelt személyes adatok köre: Panasz tartalma, panaszos adatai (mobiltelefonszám, egyéb kapcsolattartási adatok, tranzakció azonosító(k) (típus, érvényességi idő, vásárlás időpontja), Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás esetén az ahhoz regisztrált igazolvány száma (lehetséges igazolvány típusok: diákigazolvány, személy azonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, általános bérlet igazolvány, útlevél). 
Az adatkezelés időtartama: a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján 3 év.
Adattovábbítás: adattovábbításra a Mobilvásárlás és Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás kapcsán beadott panasz esetén kerülhet sor. Adattovábbítás címzettje a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. lehet (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; cégjegyzékszám: 01-10-047569; https://www.nemzetimobilfizetes.hu).

4.    Kötelező adattovábbítás

Adatok továbbítására sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is az ilyen feladatokat ellátó szervezeteknek, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. 

5.    Felhasználó azonosítása

Yettel Wallet Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató a Yettel Wallet Felhasználó tekintetében külön azonosítást nem végez, továbbá bármely, a Szolgáltatónál kezdeményezett, jelen Szerződés szerinti kapcsolatfelvétel során a Szolgáltató kizárólag a Yettel Wallet Felhasználó által megadott telefonszám egyezőségét vizsgálja, ezért a Szolgáltató a Yettel Wallet alkalmazással, illetve a Szolgáltatással kapcsolatosan kizárólag korlátozott mértékű támogatást nyújt (5. és 6. pontok).

6.    Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

6.1    Az Ön jogai

Ön jogosult arra, hogy a Yettel által kezelt személyes adatai tekintetében
a)    a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b)    a személyes adatok helyesbítését kérje;
c)    a személyes adatok törlését kérje;
d)    a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e)    tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f)    a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog)
g)    amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a Yettel Wallet felhasználási feltételek 5.2. pontjában megjelölt elérhetőségre küldheti el. A Yettel indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Yettel nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Yettel válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. 

6.1.1    Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Yetteltől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Yettel közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 

6.1.2    Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Yettel indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

6.1.3    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Yettel indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a)    a személyes adatokra már nincs szükség;
b)    ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)    Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)    ha a személyes adatokat a Yettel jogellenesen kezelte;
e)    ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Yettel nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) szolgáltatás nyújtása (szerződés teljesítése) céljából; (ii) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (iii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iv) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.1.4    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Yettel korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
a)    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Yettel ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)    a Yettelnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Yettel előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek. 

6.1.5    A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Yettel jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Yettel a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.1.6    Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Yettel közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

a)    az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b)    az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

6.1.7    Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet a Yettel válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Ha úgy gondolja, hogy jogai megsérültek, bírósághoz is fordulhat. A pert – választása szerint – a Yettel székhelye szerint illetékes Budapest Környéki Törvényszék vagy a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt tudja megindítani. A törvényszékek felsorolását és illetékességi területüket megtalálja a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon. 

7.    Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

A Yettel által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban. 

8.    Lehetséges változások a Tájékoztatóban 

A Yettel megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Yettel a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Yettel mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. Emellett a Tájékoztatóban foglalt adatkezelések mellett, a Yettel tevékenysége során kezelt adatok tekintetében további adatvédelmi tudnivalók is relevánsak lehetnek. A Yettel általános adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő linken: https://www.yettel.hu/aszf

Yettel Wallet Privacy Policy

In case of any discrepancies, the Privacy Policy in Hungarian language above - the “A Yettel Wallet Adatkezelési Tájékoztatója” are applicable.

Effective 29.03.2023

1. Introduction

When using Yettel Wallet, Yettel Magyarország Zrt. ("Yettel Hungary" or the data controller) processes your personal data in accordance with this notice ("Notice") and the Privacy Statement of Yettel Hungary. This Notice is annexed to the Terms and Conditions of Yettel Wallet. Terms capitalized in this Notice are the same as those defined in the Yettel Wallet Terms and Conditions. At Yettel, we are committed to protecting your personal data and we attach great importance to respecting your right to informational self-determination. Yettel treats personal data confidentially and takes all necessary security, technical and organizational measures to ensure the security of the data.

2. General provisions

2.1 Data of the controller

Name of data controller: Yettel Magyarország Zrt. (registered office: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., company registration number: 13-10-040409). The contact details of our Data Protection Officer can be found in Yettel's Privacy Policy (see Annex II, Section VIII of the General Terms and Conditions).

2.2 Personal and material scope of the Policy

The scope of this Policy covers the Users of Yettel Wallet. 2.3 Concepts, principles and related legislation

2.3.1 Definitions

'personal data' means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person. In this case, the data subject means the User;

'processing' means any operation which is performed on personal data, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;

"controller" means, in this case, Yettel, which determines the purposes and means of the processing of personal data;

"processor" means a natural or legal person or any other body which processes personal data on behalf of the controller.

2.3.2 Principles

Yettel as data controller:

• process personal data lawfully, fairly and transparently in relation to the data subject ('lawfulness, fairness and transparency');

• collects personal data only for specified, explicit and legitimate purposes and does not process them in a manner incompatible with those purposes ("purpose limitation");

• ensure that the personal data processed are adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed ('data minimisation');

• ensure that personal data are accurate and, where necessary, kept up to date and take all reasonable steps to erase or rectify without delay personal data that are inaccurate in relation to the purposes for which they are processed ("accuracy");

• processes personal data in such a way as to ensure appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures ("integrity and confidentiality")

2.3.3 Legal background of data processing

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, "GDPR").

3. Scope of data processed by Yettel and purpose of data processing Yettel processes personal data for the following purposes:

3.1 Registering in the Yettel Wallet app, using the app

The purpose of data processing: to ensure the use of the Yettel Wallet for the registered User.

Legal basis for data processing: data processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.

The scope of personal data processed: the data provided by you that are required for registration, the mobile phone number registered in the Yettel Wallet application, the IP address used when using the Mobile Device, the number of registered Bank Cards, the type of Mobile Device, the operating system of the mobile phone, network data (Mobile/wifi), the language setting of the Mobile Device, the Yettel Wallet subpages visited or a combination of these data.

Duration of data processing: data processing takes place until the deletion of the Yettel Wallet Account.

Data transfer: Yettel uses Cellum Global Zrt. (registered office: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) as a data processor to carry out Yettel Wallet Transactions, which participates both in the provision of the Service and in error handling. More information about the security of the service provided by Cellum Global Zrt. can be found here [http://cellum.hu/our_solution/security].

3.2 Record keeping of transactions

The purpose of data processing: to complete Yettel Wallet transactions.

Legal basis for data processing: data processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.

Scope of processed personal data:

• mobile phone number registered in the Yettel Wallet application, type of transaction (transactions not requiring a bank card and/or debit card (e.g. Mobile Commerce service, Transport Mobile E-Ticket service)), amount to be paid, date of transaction, result of transaction (pass/failure), and

• In the case of the Mobile Ticket purchase service and the Transport Mobile E-Ticket service, the data of the purchased Mobile Ticket or Transport Mobile E-Ticket (type, validity period, date of purchase), in the case of the Transport Mobile E-Ticket service, the number of the ID registered for it (possible types of cards: student card, identity card, driving license in card format, general season ticket card, passport);

Duration of data processing: Until the end of the limitation period adapted to the type of transaction (e.g. 1 year after the termination of the legal relationship in the case of electronic communications services).

Data transfer: The Service Provider uses Cellum Global Zrt. (registered office: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) as a data processor to carry out the Yettel Wallet Transactions, which participates both in the provision of the Service and in error handling. More information about the security of the service provided by Cellum Global Zrt. can be found here [http://cellum.hu/our_solution/security].

3.3 Transfer of data to the Settlement (Bank)

The purpose of data processing: the execution of Yettel Wallet Transactions with a Bank Card.

Legal basis for data processing: data processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.

Scope of personal data processed: Yettel stores and transmits to the Settlement Bank the name of the cardholder displayed on the Bank Card, the security code of the Bank Card, the expiry date of the Bank Card and the Bank Card number in encrypted form prescribed by international card companies.

Duration of data processing: Until the end of the limitation period adapted to the type of transaction (e.g. 1 year after the termination of the legal relationship in the case of electronic communications services).

Data transmission: The Service Provider uses Cellum Global Zrt. (registered office: 6725 Szeged, Pálfy utca 46.) as the data processor for the execution of the Yettel Wallet Transactions, which participates in the provision of the Service. More information about the security of the service provided by Cellum Global Zrt. can be found here [http://cellum.hu/our_solution/security]. The Settlement Bank is OTP Bank Public Limited Company (registered office: 1051 Budapest, Nádor utca 16. company registration number: 01-10-041585)..

3.4 Analysis of the User's usage habits and the operation and effectiveness of the Yettel Wallet application (profiling).

The purpose of data processing: to provide convenience functions for the User, to analyze and develop the operation and utilization of the Yettel Wallet application, to develop activities aimed at improving the customer experience. Legal basis for data processing: consent of the User. The User acknowledges that the withdrawal of consent to the processing of data for profiling purposes – due to the characteristics of the Service – is only possible by deleting the Yettel Account, i.e. there is no possibility for the User to use the Service, but profiling does not take place in connection with the data.

Scope of processed personal data: Data listed under points 3.1, 3.2. Duration of data processing: data processing takes place until the deletion of the Yettel Wallet Account.

Data transfer: In the course of providing the Service, Yettel engages a data processor to perform the Service. The data is processed by Planet of the apps Kft. (1037 Budapest, Virág Benedek u. 23; company registration number: 01-09-903023; http://planetoftheapps.hu/ ; email: info@planetoftheapps.hu ), based on its contract with the data controller, including the conclusion of a contract based on a provision of law, and does not disclose it to third parties.

3.5 Informing the User about a bank transaction

Purpose of data processing: Processing of data transmitted to the credit institution issuing the Bank Card for the purpose of informing the User.

Legal basis for data processing: data processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. Scope of personal data processed: data file of Yettel Wallet Transactions transferred to the credit institution issuing the Bank Card executing the Yettel Wallet Transaction, accessible by the Service Provider. Duration of data processing: 5 years after the transaction.

Data transfer: No data will be transferred.

3.6 Assertion of legal claims

Purpose of data processing: Enforcement of possible legal claims, protection against legal claims.

Legal basis for data processing: Yettel's legitimate interest. Scope of processed personal data: data listed in points 3.1 to 3.5.

Duration of data processing: 5 (five) years from the last use of the Service (i.e. limitation period for possible claims).

Data transfer: no data is transferred.

3.7 Document retention 

Purpose of data processing: Compliance with the legal obligation to retain accounting documents.

Legal basis for data processing: fulfillment of a legal obligation pursuant to Act C of 2000 on Accounting.

Scope of personal data processed: accounting documents (e.g. invoices).

Duration of data processing: 8 years after using the Service.

Data transfer: no data is transferred.

3.8 Complaint handling

Purpose of data processing: Investigation of the User complaint.

Legal basis for data processing: fulfillment of a legal obligation based on the provisions of Act CLV of 1997 on Consumer Protection.

Scope of personal data processed: Content of the complaint, data of the complainant (mobile phone number, other contact data, transaction ID(s) (type, validity period, date of purchase), in case of Transport Mobile E-Ticket service, number of the ID registered for it (possible types of cards: student card, identity card, driver's license in card format, general pass card, passport).

Duration of data processing: 3 years based on the provisions of Act CLV of 1997 on Consumer Protection.

Data transfer: data transfer may take place in case of a complaint submitted in connection with the Mobile Commerce service and Transport Mobile E-Ticket service. The recipient of data transmission may be National Mobile Payment Plc. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; company registration number: 01-10-047569; https://www.nemzetimobilfizetes.hu).

4. Mandatory data transfer

Data may also be transferred for law enforcement, national security and defence purposes to organisations performing such tasks, if so provided by applicable law.

5. User identification

Yettel Wallet User expressly acknowledges and accepts that during the provision of the Service, the Service Provider does not carry out separate identification with respect to the Yettel Wallet User, furthermore, during any contact initiated with the Service Provider under this Agreement, the Service Provider only examines the correspondence of the phone number provided by the Yettel Wallet User, therefore the Service Provider shall only verify the identity of the phone number provided by the Yettel Wallet User in connection with the Yettel Wallet application and the Service provides limited support (points 5 and 6).

6.       Data protection rights and remedies

6.1 Your rights

You have the right to

a) have access to personal data;

b) request the rectification of personal data;

c) request the erasure of personal data;

d) request restriction of processing of personal data;

e) object to the processing of your personal data;

f) receive the personal data and transmit them to another controller, if the legal prerequisites for this are met (right to data portability)

g) if the processing of personal data is based on your consent, you may withdraw your consent at any time.

You may send your request to exercise the above rights to the contact details indicated in clause 5.2 of the Yettel Wallet Terms of Use. Yettel shall provide information on the action taken on the request without undue delay and normally within 30 days of receipt of the request. If Yettel does not take action, it shall provide information on the reasons for not taking action without delay and at the latest within 30 days of receipt of the request. If you do not agree with Yettel's response or action, you have legal remedies available.

6.1.1 Right of access

You have the right to obtain from Yettel confirmation as to whether or not your personal data is being processed and, where that is the case, you have the right to obtain access to the personal data and to be informed of the circumstances surrounding the processing. The information requested may include, inter alia, the following data: the purposes of the processing; the categories of personal data; the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed by Yettel; the envisaged period for which the personal data will be stored; and, where the data was not collected directly from you, any available information as to its source.

6.1.2 Rectification

You have the right to obtain from Yettel without undue delay the rectification of inaccurate personal data and to request completion of incomplete personal data.

6.1.3 Right to erasure ("right to be forgotten")

You have the right to obtain from Yettel the erasure of personal data without undue delay where one of the following grounds applies:

(a) the personal data are no longer necessary;

b) if the consent on which the processing is based is withdrawn and there is no other legal basis for the processing;

c) you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing;

d) if the personal data have been unlawfully processed by Yettel; e) where personal data must be erased by law.

The data will not be deleted by Yettel if the processing is necessary for one of the following reasons:

(i) for the purpose of providing a service (performance of a contract);

(ii) for exercising the right to freedom of expression and information;

(iii) for compliance with a legal obligation imposing the processing of personal data;

(iv) or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

6.1.4 Right to restriction of processing

You have the right to obtain from Yettel restriction of processing where one of the following applies:

a) you dispute the accuracy of the personal data, in which case the restriction applies for a period enabling Yettel to verify the accuracy of the personal data;

b) the processing is unlawful and you oppose the erasure of the data and request the restriction of their use instead;

c) Yettel no longer needs the personal data for the purposes of processing, but you require them for the establishment, exercise or defence of legal claims; or

d) you have objected to the processing; In this case, the restriction applies for the period until it is established whether the legitimate reasons of the controller override those of the data subject.

In case of restriction of processing, the personal data affected by the restriction, with the exception of storage, may only be processed with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest. Yettel will inform you in advance of the lifting of the restriction.

6.1.5 Right to object

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of your personal data based on Yettel's legitimate interest. In this case, Yettel shall no longer process the personal data unless it demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

6.1.6 Right to data portability

Provided that the rights and freedoms of others are not violated, you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format. You also have the right to have this data transmitted directly by Yettel to another controller if:

a) processing is necessary on your consent or for the performance of a contract to which you are party or in order to take steps at your request prior to entering into a contract; and

b) the processing is carried out by automated means, i.e. the personal data are processed in an IT system and not on paper. The previous two conditions must be met together, i.e. the right to data portability can only be exercised if you have consented to the processing of your data (i.e. consent is the legal basis for data processing) or the data processing is based on a contract and the data processing takes place in IT systems without human intervention.

6.1.7 Remedy

If you do not agree with Yettel's response or action, you may file a complaint with the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (address: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; phone: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). If you think your rights have been violated, you can also go to court. You can choose to bring the action before the Budapest District Court of Yettel's registered office or before the court of your domicile or residence. A list of tribunals and their areas of jurisdiction can be found on the https://birosag.hu/birosag-kereso website.

7. Data transfer, data and contact details of data processors

The data processors used by Yettel are indicated in section 3, the specific purpose of processing.

8. Possible changes to this Policy

Yettel may change this Notice and its annexes. In this case, Yettel publishes the updated version. Yettel always provides appropriate information about substantive changes. In addition to the data processing described in this Policy, additional data protection information may also be relevant with respect to the data processed in the course of Yettel's activities. Yettel's General Privacy Policy is available at the following link: https://www.yettel.hu/aszf