Fogyasztói tájékoztató a kellék-, termékszavatosságról és jótállásról


1. Kellékszavatosság

1.1. Milyen esetben élhetsz a kellékszavatosság jogával?

A készülék számláját kiállító forgalmazó (pl. ha a számlát a Yettel állította ki, akkor a Yettel) hibás teljesítése esetén a forgalmazóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Ptk. szabályai szerint.

1.2. Milyen jogok illetnek meg a kellékszavatossági igény alapján?

Választásod szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

  •  Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a forgalmazó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a forgalmazó költségére kijavíttathatod vagy végső esetben a szerződéstől is elállhatsz. Választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban viselned kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a forgalmazó adott okot.

1.3. Milyen határidővel érvényesítheted kellékszavatossági igényedet?

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmed, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaid már nem érvényesítheted. Használt dolog esetén ez a határidő a Yettel ajánlatában megtalálható, de legfeljebb 1 év.

1.4. Kivel szemben érvényesíthető kellékszavatossági igény?

A forgalmazóval szemben érvényesíthető kellékszavatossági igény.

1.5. Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jog érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Yettel nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már köteles vagy bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

2.1. Milyen esetben élhetsz a termékszavatosság jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén  - választás szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igény érvényesíthető.

2.2. Milyen jogok illetnek meg  termékszavatossági igényed alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető.

2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2.4. Milyen határidőben érvényesíthető a termékszavatossági igény?

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultság elvész.  

2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesíthető termékszavatossági igény?

Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igénynek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben lehet érvényesíteni.

3. Jótállás

3.1. Milyen esetben élhetsz a jótállás jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés/jogszabály alapján a forgalmazó jótállásra köteles.

3.2. Milyen jogok és milyen határidőn belül illetnek meg jótállás alapján?

A termékhez tartozó jótállási jegyen meghatározott jogok illetnek meg – kérjük tájékozódj arról, hogy a megvásárolt termékhez a forgalmazó/gyártó vállalt-e a jogszabály alapján kötelező jótálláson túl egyéb jótállást (szerződés). Összefoglaló a jogokról és határidőkről:

a) Ha a termék vételára a bruttó 10.000- 100.000 Ft közé esik akkor 1 év jótállás jár mellé, ha bruttó  100.000 Ft – 250.000 Ft közé esik akkor 2 év jótállás, ha 250.000 Ft feletti a vételár, akkor 3 év jótállást köteles a forgalmazó biztosítani.  A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a szolgáltatóval közölni. Az 1.2. pontban foglalt jótállási igénya termék átadásának napjától (üzembe helyezésre kötelezett termékek eseten a forgalmazó vagy annak megbízottja általi üzembe helyezés napjától) számított 1 éven belül érvényesíthető. Ha a forgalmazó a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására, megfelelő határidőben nem tesz eleget, akkor a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapos jogvesztő határidőn belül a jótállási igény akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha az 1 éves jótállási idő már eltelt.

b) Ha a termék vételára nem érte el a bruttó 10.000 Ft-ot, akkor arra a forgalmazó jótállást vállalhat (szerződés, forgalmazói jótállás). Ezt a forgalmazó által a készülék dobozában elhelyezett, a vásárláskor kitöltött jótállási jegy jelzi. Amennyiben a Yettel jótállást vállal, úgy a figyasztót megillető jogok és határidők az előző pont szerint alakulnak.

c) Bizonyos készüléktípusokra a készülék gyártója, illetve szerződéses partnere jótállást vállalhat (szerződés, gyártói jótállás). Ezt a forgalmazó által a készülék dobozában elhelyezett, a vásárláskor kitöltött jótállási jegy, valamint a gyártó által a készülék dobozában elhelyezett nyilatkozat jelzi. A gyártói jótállás feltételeiről kérjük, tájékozódjon a készülék csomagolásában elhelyezett gyártói nyilatkozatból, illetve az általa közzétett más tájékoztató anyagokból!

3.3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A forgalmazó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.