Ügyintézéshez szükséges okmányok

Mi szükséges az Előfizetői Szerződés megkötéséhez?

I.    A szerződéskötő személy személyazonosságának igazolása

Előfizetői Szerződés megkötése előtt minden esetben szükséges a szerződéskötő személy érvényes, magyar hatóság által kiállított dokumentumai:

 • régi típusú személyi igazolvány, mely a lakcímet is tartalmazza, vagy 
 • régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, vagy 
 • új típusú személyi igazolvány (kártya) vagy új típusú vezetői engedély (kártya) vagy útlevél és lakcímigazoló kártya, 
 • a szerződéskötő érvényes, külföldi hatóság által kiállított útlevele és magyar hatóság által kiállított lakcímigazoló kártyája (a fentiek a továbbiakban együtt: személyazonosító okmánya).

1. Magánszemély

Számlás előfizetői csomag vásárlása esetén szükséges eredeti dokumentumok

Kedvezményes készülék vásárlása nélkül:

A szerződéskötő személy I. pontban felsorolt valamely személyazonosító okmányának bemutatása szükséges. 

Kedvezményes készülék vásárlása esetén:

1.1) Szolgáltató minden esetben jogosult az ÁSZF 2.1. pontjában meghatározott szerződéskötési előleg és/vagy forgalmi előleg kiterhelésére.

1.2) A szerződéskötő személy I. pontban felsoroltak közül két személyazonosító okmányának  bemutatása szükséges.

1.3) Amennyiben a 1.2. pontban hivatkozott dokumentumok közül csak egy fényképes személyazonosító okmányt (valamint lakcímkártyát) mutat fel, akkor a szerződéskötő (Előfizető) nevére szóló adóigazolvány bemutatásával van lehetősége a vásárlásra az Értékesítési Pontokon.

Kártyás előfizetői csomag vásárlása esetén szükséges eredeti dokumentumok

A szerződéskötő személy I. pontban felsorolt valamely személyazonosító okmánya, amelynek érvényességét a vonatkozó jogszabályok alapján a Yettel hatósági nyilvántartásban ellenőrizni köteles. Az előfizetői szerződés kizárólag ezen ellenőrzés megfelelő eredménye esetén köthető meg.  

2. Külföldi magánszemély

2.1.    Amennyiben rendelkezik az alábbiak szerinti érvényes, magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal 
A következő dokumentumok valamelyikének bemutatása kötelező elsődleges okmányként:

külföldiek (nem EGT-állampolgárok) részére kiadott 

 • személyi igazolvány, vagy 
 • tartózkodási engedély vagy letelepedési engedély – külön okmányként, vagy
 • tartózkodási engedély vagy letelepedési engedély – matricás formátumban és külföldiek részére kiállított személyi igazolvány; vagy 

 EGT-állampolgár részére kiadott

 • regisztrációs igazolás, vagy
 • tartózkodási kártya;
 • vagy új típusú vezetői engedély (kártyás),
 • lakcímkártya – amennyiben a bemutatott okmány nem tartalmazza a belföldi lakcímet, tartózkodási helyet.

Számlás előfizetés készülékkel együtt történő vásárlása esetén a külföldi (nem EGT-állampolgár) által bemutatott tartózkodási engedélynek a vásárlástól számítottan legalább az Előfizetői Szerződés határozott időtartamával megegyező időszakra kell érvényesnek lennie. 

Számlás előfizetői csomag vásárlása esetén 

Az előzőekben felsoroltakon kívül másodlagos okmányként kötelező a szerződéskötő külföldi hatóság által kiállított érvényes útlevelének bemutatása.

Amennyiben nem rendelkezik Magyarországon kiadott igazolvánnyal (lásd az 2.1. bekezdést), illetve az I. bekezdésben felsorolt két fényképes dokumentum közül csak egyet mutat fel:
Kizárólag abban az esetben lehet előfizető, ha szerződéskötési előleg kerül befizetésre. Ebben az esetben a külföldi magánszemélytől szükséges eredeti dokumentum a külföldi hatóság által kiállított érvényes útlevél.

Kártyás előfizetői csomag vásárlása esetén 

A lakcím külön igazolása szükséges - amennyiben a bemutatott okmány nem tartalmazza a belföldi lakcímet, tartózkodási helyet.

Amennyiben nem rendelkezik Magyarországon kiadott igazolvánnyal (lásd az I. bekezdést):
Kizárólag abban az esetben lehet előfizető, ha bemutatja a külföldi hatóság által kiállított érvényes útlevelét és érvényes belföldi lakcímet, tartózkodási helyet ad meg.

3. Cég/gazdálkodó szervezet

A bejegyzett társaságok esetében szükséges eredeti dokumentumok:

 • aláírási címpéldány vagy aláírásminta;
 • a szerződéskötő személy I. pontban felsorolt valamely személyazonosító okmánya.

A bejegyzés alatt álló társaságok esetében szükséges eredeti dokumentumok:

 • a szerződéskötéskor a cégnyilvántartásban már „bejegyzés alatt” jelöléssel szereplő gazdasági társaság közokiratba foglalt vagy jogi képviselő által ellenjegyzett alapító okirata vagy társasági szerződése, amelyet valamennyi tag aláírt;
 • a szerződéskötő személy I. pontban felsorolt valamely személyazonosító okmánya.

4. Egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • a szerződéskötő személy I. pontban felsoroltak közül két személyazonosító okmánya; 
 • vállalkozói igazolvány (ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartási szám), illetve érvényes ügyvédi igazolvány.

Amennyiben egyéni vállalkozó csak egy fényképes személyazonosító okmányt (valamint lakcímkártyát) mutat fel, akkor a szerződéskötő (Előfizető) nevére szóló adóigazolvány bemutatásával van lehetősége a vásárlásra az Értékesítési Pontokon.

5. Egyéb szervezetek

Az egyéb szervezetek körébe tartoznak az alapítványok, egyesületek, egyházak, politikai pártok, egyéb társadalmi szervezetek, szakszervezetek, ügyvédi irodák, társasházak.

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • a szervezetet nyilvántartásba vevő bíróság vagy közhiteles nyilvántartást vezető szerv által kiállított bejegyzést igazoló eredeti okirat, vagy az általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, kivonata, és aláírási címpéldány vagy aláírásminta (amennyiben rendelkezik vele);
 • a szervezet adóhatósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, amennyiben e nyilvántartásba vétele kötelező (adóbejelentkezési lap, nyilvántartást vezető szerv által kiállított vagy adóhatósági igazolás);
 • a szerződéskötő személy I. pontban felsorolt valamely személyazonosító okmánya.

6. Államigazgatási szervek és egyéb intézmények

Az államigazgatási szervezetek és egyéb intézmények körébe tartoznak az államigazgatási szervezetek, oktatási intézmények, jóléti intézmények, szociális intézmények, múzeumok, önkormányzatok.

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • a szervezet, intézmény nyilvántartásba vételét, működését igazoló okirat vagy annak hiteles másolata, amely legalább a szervezet, intézmény nevét, székhelyét tartalmazza; 
 • a szervezet, intézmény adóhatósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, amennyiben e nyilvántartásba vétele kötelező (adóbejelentkezési lap, nyilvántartást vezető szerv által kiállított vagy NAV-igazolás);
 • aláírási jogosultságot igazoló dokumentum;
 • a szerződéskötő személy I. pontban felsorolt valamely személyazonosító okmánya.

8. Akkreditált diplomata, akkreditált diplomata hozzátartozója, adminisztratív követségi dolgozó külföldi állampolgárok

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • Magyarország Külügyminisztériuma által a Magyarországra akkreditált diplomata, az akkreditált diplomata hozzátartozója, illetve az adminisztratív követségi dolgozók részére kiállított személyazonosításra alkalmas kártyás igazolvány;
 • Magyarország Külügyminisztériuma által a Magyarországra akkreditált diplomata, az akkreditált diplomata hozzátartozója, illetve az adminisztratív követségi dolgozók külföldi útlevele.

II.    MEGHATALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Amennyiben meghatalmazással kíván ügyet intézni, akkor ezt az alábbi, eredetiben bemutatandó meghatalmazás-típusokkal teheti meg – egyes esetekben ugyanakkor eltérés lehetséges, így a felhasználási feltételekről kérjük, tájékozódjon Telefonos Ügyfélszolgálati vonalunkon (1220), valamint Értékesítési Pontjainkon:

 • Normál (kéttanús) meghatalmazás: Ilyen meghatalmazás a helyszínen is tehető.
 • Cégszerű meghatalmazás: üzleti Előfizető esetén a meghatalmazást a cégjegyzésre jogosultak állítják ki a meghatalmazott részére.
 • A Yettel az ügyintézéshez közjegyző által hitelesített meghatalmazást is elfogad. A közjegyző által hitelesített meghatalmazást közjegyző készíti el az Előfizető és a meghatalmazott jelenlétében.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a meghatalmazás tárgyát;
 • az Előfizető mint meghatalmazó személyi adatait, a személyazonosító okmány számát; cég  esetén a cégjegyzésre jogosult(ak) személyi adatait, valamint cégszerű aláírás(uk)at;
 • a meghatalmazott személyi adatait, a személyazonosító okmány számát és saját kezű aláírását;
 • normál (kéttanús) meghatalmazás esetén a két tanú nevét, lakcímét és saját kezű aláírását.

Letölthető dokumentumok: 

Teljes leírást az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.