Internetes bankkártyás fizetés feltételei

A Yettel internetes ügyfélszolgálati felületen az alábbiakban meghatározott feltételekkel van lehetőség a Barion által elfogadott, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával (továbbiakban: „internetes bankkártyás fizetés”) beszélgetési előleg befizetésére, egyenleg feltöltésre, számlabefizetésre, készülék részletfizetésre, valamint a Netshop segítségével, áru/termék megrendelésére és kifizetésére.

1. Regisztráció

Az internetes bankkártyás fizetés lebonyolítását Barion biztosítja a Yettel fiók felhasználói számára.

A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználónak regisztrálnia szükséges a Yettel online rendszerben. A regisztráció történhet az előfizető (felhasználó) előfizetői jogviszonyával összefüggésben tárolt adatainak összekapcsolásával („beazonosított felhasználó”), illetve enélkül („korlátozott felhasználó”).

A beazonosított felhasználónak lehetősége van a szolgáltatás valamennyi funkciójának használatára. A korlátozott felhasználónak kizárólag az egyenlegfeltöltés funkció alkalmazása biztosított.

A Netshopon vásárlásra a Netshop oldalán található feltételek szerint, az ott rögzített adatok alapján van lehetőség.

Beazonosított felhasználó esetén a Yettel szabályzata szerint, az ott rögzített adatok megadásával, korlátozott felhasználó esetében pedig az általa megadott felhasználói név, e-mail cím rögzítésével, valamint az e-mailen kiküldött véletlenszerű jelszó visszagépelésével történik a regisztráció.

2. Fizetés folyamata

A regisztrációt, illetve a bejelentkezést követően, a szolgáltatás alkalmazása során a felhasználó a Yettel ügyfélszolgálati felületen kiválasztja a kívánt funkciót (számlafizetés, egyenlegfeltöltés, előlegfizetés, készülék részletfizetés, rendelés). A 3. pontban rögzített adatok megadását, valamint a szerződési feltételek elfogadását követően a felhasználó a „Fizetés/Feltöltés elindítása” gombbal a Barion fizetési oldalára kerül átirányításra. A Barion internetes felületén szükséges megadni a tranzakció lebonyolításához a Barion által megkövetelt adatokat. A „Fizetem” valamint a „Mégsem” gombok megnyomásával a Felhasználó visszairányításra kerül a Yettel internetes ügyfélszolgálat felületére, ahol az elvégzett tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről tájékoztatást kap. A tájékoztatás egyrészt a felhasználói felületen jelenik meg, másrészt a felhasználó által megadott e-mail címre e-mailben is megküldésre kerül.

A fizetési tranzakció annak végrehajtását követően nem vonható vissza.

Sikertelen fizetési tranzakció esetén a Yettel internetes ügyfélszolgálat felületen hibaüzenet jelenik meg, amelyet a Yettel a banki szolgáltatótól kapott hibakód alapján jelenít meg.

Sikeres számlafizetés, egyenlegfeltöltés, előlegfizetés, készülék részletfizetés tranzakciók esetén a bankkártya egyenleg azonnal megterhelésre kerül és a Yettel haladéktalanul elvégzi a kívánt műveletet. Sikeres áru/szolgáltatás megrendelés esetén Yettel haladéktalanul intézkedik a Netshop feltételei szerint az áru/szolgáltatás mihamarabbi biztosítása érdekében (a bankkártya egyenleg megterhelésére az áru/szolgáltatás átadásaátvétele után kerül sor, addig zárolva lesz az érintett összeget).

3. Adatkezelés

Internetes bankkártyás fizetés során, az előfizetői adatokon felül a Yettel a következő adatokat kéri el, kezeli, valamint továbbítja a Barion részére:

 • a felhasználó mobil telefonszáma (amennyiben van ilyen);
 • amennyiben az online bankkártyás fizetés a Yettel felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően vagy a Yettel online felületén történő bejelentkezést követően történik, az Érintett e-mail címe;
 • szállítási cím (NetShop vásárlás esetén);
 • számlázási cím (NetShop vásárlás esetén);
 • e-mail cím (NetShop vásárlás esetén)

Az adatok kezelésének és továbbításának célja a fizetés biztonságának garantálása és szabályos lebonyolításának ellenőrzése, illetve panasz kivizsgálása, kezelése. A Yettel a tranzakcióval kapcsolatos adatokat a tranzakció dátumától számított 1 évig kezeli, ezt követően törli azokat. A fentieken túl a Yettel a következő ún. tranzakciós adatokat kezeli és továbbítja a Barion részére:

 • tranzakció dátuma;
 • tranzakció összege;
 • tranzakció deviza neme;
 • tranzakció típusa (számlabefizetés, egyenlegfeltöltés, előlegbefizetés stb.); 
 • tranzakcióban érintett számlaszám(ok); 
 • tranzakcióban érintett előleg típusa;
 • tranzakcióban érintett törlesztőrészlet száma/végtörlesztés adatok;

4. Felek felelőssége

A fizetési tranzakció szabályos lebonyolítását, a bankkártya adatok kezelését, az adatok titkosítását, a folyamat biztonságát a Barion végzi és biztosítja. A Yettel a fizetési tranzakcióhoz a 3. pontban rögzített adatokat szolgáltatja, a tranzakció végeredményéről pedig a Bariontól tájékoztatást kap. Így a fizetési folyamattal összefüggő, a Barion, illetve a kártya kibocsátó bank hatáskörébe, érdekkörébe tartozó kérdésekért a Yettel nem vállal felelősséget.

A felhasználó felel az általa megadott adatok valódiságáért és köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen, jelen feltételek, valamint a Yettel Általános Szerződési Feltételei szerint használni.

A Barion jogosult a szolgáltatást, valamint a felhasználó bankkártya számának elfogadói hálózatában történő használatát azonnali hatállyal felfüggeszteni a nemzetközi kártyatársaságok rendelkezései szerint, csalárd tranzakció gyanúja esetén. A Yettel a fizetési tranzakció során nem vizsgálja felül a Barion tranzakció sikerességéről, sikertelenségéről, felfüggesztésről szóló döntését.

A Yettel fenntartja magának a jogot, hogy a Barion által csalárdnak minősített tranzakciókból eredő követeléseit az előfizetőtől, valamint a nyilvántartása szerint kedvezményezett előfizetőtől követelje, azt vele szemben érvényesítse.

A Yettel a Yettel internetes ügyfélszolgálat felületen megadott adatokat ellenőrzi és amennyiben a tranzakció megállapíthatóan nem hajtható végre (pl. nem létező előfizetői hívószám, nem Yettel előfizetői hívószám, stb.), azt leállítja.

A Yettel nem vállal felelősséget, ha megszakad az internetes kapcsolat és emiatt a tranzakció nem befejezett, illetve sikertelen. Amennyiben téves számra történik egyenlegfeltöltés, előleg-befizetés, a Yettel a beterhelt összeget nem téríti vissza.

A felhasználó egy naptári napon a Yettel internetes ügyfélszolgálat és/vagy más mobiltelefon-feltöltést kínáló weboldalon összesen legfeljebb 50 000 Ft összegig használhatja a szolgáltatást, anélkül, hogy a Barion a kártyahasználatát a rendszerében blokkolná.

A számlainformációk oldalon megjelenő adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy az előfizető/felhasználó által csekken befizetett számla technikai okokból csak 3-5 nappal később kerül rögzítésre a Yettel internetes ügyfélszolgálat felületén, internetes bankkártyás fizetés esetén indokolt erre figyelemmel eljárni.

Áfás számla igény* esetén a számlát a megadott számlázási/levelezési névre és címre a Yettel automatikusan postázza.

* A MobilVásárlás szolgáltatás keretében érvényesített megrendelése esetén a kártyás Előfizetők Mobil vásárlásaikról utólag részletes számlát, feltöltéseikről pedig egyösszegű számlát igényelhetnek (az ÁSZF-ben leírtaknak megfelelően), melyet a Szolgáltató az Előfizető levelezési címére, vagy ennek hiányában az állandó lakcímére küld meg.

5. Reklamációk, panaszkezelés

A fizetési tranzakcióval, a bankkártya adatok kezelésével, tikosításával, valamint a bankkártyával összefüggő panaszokkal a kártyabirtokos/felhasználó elsősorban a kártya kibocsátó bankjához, illetve a Barionhoz fordulhat.

Barion ügyfélszolgálat

A távközlési szolgáltatással, a Yettel internetes ügyfélszolgálattal, a Yettel Általános Szerződési Feltételeiben rögzítettekkel (ideértve a Yettel adatkezelését is), valamint a Netshopon történt megrendelésekkel, kiszállítással összefüggő panaszokkal a felhasználó a Yettel ügyfélszolgálatához fordulhat, melynek elérhetősége:

Telefonos Ügyfélszolgálat – 1220
Postai úton: Yettel Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1.
 

A Yettel adatvédelmi tisztviselőjének telefonszáma: +36 20 930 4000; e-mail címe: adatvedelem@yettel.hu. Amennyiben az előfizető, illetve felhasználó Yettel adatkezelésével kapcsolatos kérelme a Yettel által elutasításra kerül, úgy az elutasítással szemben az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy bírósághoz fordulni a Budapest Környéki Törvényszékhez, vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. A területileg illetékes törvényszékek listája elérhető a következő honlapon: https://birosag.hu/birosag-kereso

6. Netshop

Az áru, valamint szolgáltatás megrendelésére és az internetes bankkártyás fizetés alkalmazására a Netshop szállítási és vásárlási feltételei szerint kerülhet sor.

További információ:
https://www.barion.com/hu/